صادرات غیر نفتی در مسیر کاهش | اتاق خبر
کد خبر: 338901
تاریخ انتشار: 17 اردیبهشت 1395 - 21:12
نائب رئیس اتاق بازرگانی استان البرز در گفت و گو با اتاق خبر اعلام کرد
با توجه به اینکه در سال 94 صادرات غیرنفتی کشور کاهش داشت، انتظار می رفت که این بخش در سال 95 بتواند دوباره به جایگاه خود بازگردد. اما برخلاف انتظارات به نظر می رسد که در دو ماهه اول سال 95صادرات غیرنفتی کشور سیر نزولی خود را ادامه داده است.

اتاق خبر- گروه اقتصادی: نایب رئیس اتاق بازرگانی استان البرز با تشکیک درآمار حمل ونقل و ترانزیت اعلام شده درمورد رونق تجارت خارجی،ازتوقف طولانی مدت کامیون های ترانزیت در جنوب کشورابراز نگرانی کرد.

بیتابیات، نائب رئیس اتاق بازرگانی استان البرز و فعال صنعت حمل ونقل بااعلام اینکه سیستم جدیدگمرکی کمک بزرگی به صنعت حمل ونقل وصادرات کالای کشورخواهدکرد، گفت: سامانه جامع گمرکی جدیدی که برای استفاده درگمرک وامرترخیص وصادرات کالابه کارمیرود. این سامانه جدیدبسیارکاربردی و متناسب بانیازهای فعالان این بخش است امابه دلیل مشکلات زیرساختی موجوددرکشورازظرفیت های این سامانه استفاده بهینه وکامل نمیشودوهمین باعث بروزنارضایتی بین کاربران این سامانه شده است.

بیات با تاکید بر مشکلات بخش گمرک درکشوربه طرح دونرخی شدن سوخت و تاثیرات آن اشاره کرد وافزود: درموردطرح دونرخی شدن قیمت سوخت انتظاراین بود که ازنظرات تشکل های حمل ونقل و اتاق های بازرگانی استفاده شود، که این امر عملی نشد.

نائب رئیس اتاق بازرگانی استان البرزبا اشاره به کاهش صادرات غیرنفتی ایران درسال 94،این روند رادرابتدای امسال نیز ضعیف توصیف کرد واعلام کرد: باتوجه به اینکه درسال 94 صادرات غیرنفتی کشورکاهش داشت،انتظارمی رفت که این بخش درسال 95 بتوانددوباره به جایگاه خودبازگردد. امابرخلاف انتظارات به نظرمیرسدکه دردوماهه اول سال 95صادرات غیرنفتی کشورسیرنزولی خود را ادامه داده است.

این فعال صنعت حمل ونقل با اشاره به تدبیرهوشمندانه مقاممعظم رهبری درنامگذاری امسال به نام اقتصاد مقاومتی،اقدام و عمل افزود: اگراین شعاربه صورت کامل اجراشودمی تواندتغییربزرگی دراقتصادکشوربه وجودآوردبرای مثال بند دهم سیاست های کلی اقتصادمقاومتی به طورصریح به اهمیت ترانزیت کالاوحمل ونقل اشاره می کند.

وی افزود: دراین میان سوالی که مطرح می شود این است که آیابه طورکلی گمرک دراجرای این سیاست هاچه اقدامی انجام داده است؟ انتظاراست که درسالی که به اقتصادمقاومتی مزین شده است به بخش ترانزیت درکشورتوجه بیشتری شودزیرااین بخش ازصنعت کشورتوانایی ایجاددرآمدارزی هم پای نفت رادارد.

بیات باانتقادازبوروکراسی اداری موجوددرموردحل مشکلات گمرک،تصریح کرد: امیدوارهستم که ریاست گمرک کشور ومدیران بخش های مختلف ترانزیت و صادرات و واردات با تعامل و همکاری بهتردرحل مشکلات این بخش موفق عمل کنند.

 94105 ت

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید