هرکودک ایرانی 5 دندان پوسیده دارد | اتاق خبر
کد خبر: 353220
تاریخ انتشار: 1 تیر 1395 - 08:55
معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزیرآموزش و پرورش گفت: طبـق آخـرین بررسـی‌هـای به عمـل آمـده بطـور متوسـط هـر کـودک ۶سـاله ایرانـی در بـدو ورود بـه مدرسـه دارای ۵ دنـدان شـیری پوســیده اســت.

به گزارش اتاق خبر، مهرزاد حمیدی افزود: یکی مهمترین بحث‌های ما سلامت دهان ودندان دانش‌آموزان است زیرا پوســیدگی دنــدان شــایع‌تــرین بیمــاری مــزمن دوران کــودکی و نوجــوانی اســت کــه در بــین اقشار جامعه بـا هـر نـژاد و رده اجتمـاعی مشـاهده مـی‌شـود.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزیرآموزش و پرورش تصريح كرد: طبـق آخـرین بررسـی‌هـای به عمـل آمـده بطـور متوسـط هـر کـودک ۶ سـاله ایرانـی در بـدو ورود بـه مدرسـه دارای ۵ دنـدان شـیری پوســیده اســت و از ســن ۶ تــا ۱۲ ســالگی نیــز میــزان پوســیدگی دنــدان‌های دائمــی رونــد افزایشی دارد.

وي خاطرنشان كرد: مطالعات انجام شده نشـان مـی‌دهـد کـه اطفـال درسـنین دبسـتان به طـور متوسـط نیـاز بــه دریافــت ســالیانه ۳ ســاعت خــدمات دندانپزشــکی دارنــد واضح است کـه تهیـه و تـدارک نیـروی انسـانی و هزینـه اجـرای چنـین برنامـه‌ای بسـیارپرهزينه خواهد بود حال آن‌کـه ارائـه خـدمات پیشـگیری در جهـت جلـوگیری از ایجـاد بیماری‌هـای دهـان و دنـدان صرف هزینـه بسـیار کمتـری را در پـیش خواهـد داشـت.

وی افزود: بهتـرین زمـان جهـت کنتـرل بیماری‌هـای دهان و دندان سنین کودکی و یکی از بهترین مکـان‌ ها جهـت دسترسـی بـه ایـن گـروه سـنی مدارس ابتدایی است.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزیرآموزش و پرورش گفت: همزمـان بـا آمـوزش بهداشـت دهـان و دنـدان بـه دانـش‌آمـوزان و والـدین آنها، اسـتفاده از وارنـیش فلورایـد بـه عنـوان یکـی از بهتـرین روش‌های پیشـگیری از پوسـیدگی دهـان و دندان انجام می‌شود.

منبع:  مهر

94104

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید