تداوم بارندگی‌ها در غرب | اتاق خبر
کد خبر: 332755
تاریخ انتشار: 24 فروردین 1395 - 20:22
سازمان هواشناسی کشور پیش‌بینی کرده است که بارندگی‌هایی که از غرب کشور آغاز شده دیگر نقاط کشور را نیز فرا می‌گیرد اما بارندگی در غرب نیز تا پایان هفته تداوم خواهد داشت.

اتاق خبر:مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور گفت: ‫ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و داده ﻫﺎی ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎل ﺑﺎرﺷﯽ و ﻋﺒﻮر ﻣﺘﻨﺎوب اﻣﻮاج ﺗﺮاز ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺟﻮ ﺗﺎ روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎوب ﺑﺎرش ﺑﺎران ﯾﺎ رﮔﺒﺎر و رﻋﺪوﺑﺮق در ﻏﺮب‪ ،‬ﺟﻨﻮبﻏﺮب‪،‬‬ ‫ﺷﻤﺎلﻏﺮب‪ ،‬داﻣﻨﻪ ﻫﺎی اﻟﺒﺮز ﻣﺮﮐﺰی‪ ،‬ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰی‪ ،‬داﻣﻨﻪ ﻫﺎی زاﮔﺮس و ﺑﺼﻮرت ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ در ﺷﻤﺎلﺷﺮق ﮐﺸﻮر و به تدرﯾﺞ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ می‌شود.

احد وظیفه افزود: اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺑﺎرش‬ ‫ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻣﺮوز در اﺳﺘﺎنﻫﺎی اﯾﻼم‪ ،‬ﻟﺮﺳﺘﺎن‪ ،‬ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری‪ ،‬کهگیلوﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ‪ ،‬ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه‪ ،‬ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ‪ ،‬زﻧﺠﺎن‪ ،‬ﺧﻮزﺳﺘﺎن و در روز‬ ‫ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺑﺎرش در اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺧﻮزﺳﺘﺎن‪ ،‬ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ‪ ،‬ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری‪ ،‬اﯾﻼم‪ ،‬ﻟﺮﺳﺘﺎن‪ ،‬ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه‪ ،‬ﮐﺮدﺳﺘﺎن‪ ،‬زﻧﺠﺎن‪ ،‬ﻣﺮﮐﺰی‪ ،‬ﻗﻢ، ‬ﻏﺮب اﺻﻔﻬﺎن‪ ،‬ﻏﺮب ﻓﺎرس‪ ،‬ﺷﻤﺎل ﻓﺎرس و‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی واﻗﻊ در داﻣﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ اﻟﺒﺮز ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺰوﯾﻦ‪ ،‬اﻟﺒﺮز‪ ،‬ﺗﻬﺮان و ﺳﻤﻨﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد‪.

به گفته وی در روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺪاوم ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽﻫﺎ در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮﺑﯽ‪ ،‬ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎی ﺧﺰر‪ ،‬ﺷﻤﺎل ﺷﺮق و‬ ‫ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر ﺑﺎرش ﻫﺎ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎی اﯾﻼم‪ ،‬ﺧﻮزﺳﺘﺎن‪ ،‬ﺑﻮﺷﻬﺮ‪ ،‬ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه‪ ،‬زﻧﺠﺎن‪  ،‬ ﻟﺮﺳﺘﺎن‪ ،‬ﻣﺮﮐﺰی‪ ،‬ﻫﻤﺪان‪ ،‬ﻏﺮب و ﺟﻨﻮب ﻓﺎرس‪،‬ ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ وﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ‪ ،‬ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری و اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی واﻗﻊ در داﻣﻨﻪ‬ ‫ﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ اﻟﺒﺮز ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺰوﯾﻦ‪ ،‬اﻟﺒﺮز و ﺗﻬﺮان از ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬

وظیفه گفت: ﭘﺪﯾﺪه ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﯾﺎد ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺎرش ﺑﺎران ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ رﮔﺒﺎر و رﻋﺪ و ﺑﺮق و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺎرش ﺗﮕﺮگ‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺑﺎرش را دارﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺑﮕﺮﻓﺘﮕﯽ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺳﯿﻼﺑﯽ ﺷﺪن رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬در ﺿﻤﻦ ﻃﯽ اﻣﺮوز و ﻓﺮدا وزش ﺑﺎد در ﻏﺮب و ﺟﻨﻮب ﻏﺮب‬ ‫ﮐﺸﻮر از ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ‪.‬‬

سازمان هواشناسی کشور هوای تهران را ‫ﻧﯿﻤﻪ اﺑﺮی ﺗﺎ اﺑﺮی در ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﺑﺎرش ﺑﺎران‬ ‫و ﮔﺎﻫﯽ وزش ﺑﺎد‬ گزارش کرده و بیشترین و کمترین دمای هوای پایتخت ۲۳ و ۱۲ درجه سانتیگراد اعلام شده است.

منبع:مهر

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید