ورود سامانه بارشی به کشور از فردا | اتاق خبر
کد خبر: 340029
تاریخ انتشار: 17 اردیبهشت 1395 - 12:54
پیش بینی سازمان هواشناسی؛
سازمان هواشناسی از ورود یک جبهه هوای بارشی از روز جمعه به کشور خبر داد و اعلام کرد این سامانه تا روز دو شنبه موجب بارشهای پراکنده در شمال غربی ، دامنه های البرز و شمال شرقی کشور خواهد شد.

اتاق خبر- سازمان هواشناسی از ورود یک جبهه هوای بارشی از روز جمعه به کشور خبر داد و اعلام کرد این سامانه تا روز دو شنبه موجب بارشهای پراکنده در شمال غربی ، دامنه های البرز و شمال شرقی کشور خواهد شد.

براﺳﺎس ﺗﺤﻠﻴﻞ آﺧﺮﻳﻦ داده ﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﻣﺮوز در ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻘﺎط ﻏﺮب ، داﻣﻨﻪ ﻫﺎي زاﮔﺮس ﻣﺮﻛﺰي از ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ در داﻣﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻟﺒﺮز و از اواﺧﺮ وﻗﺖ در ﺷﻤﺎل ﺷﺮق رﮔﺒﺎر ﺑﺎران، رﻋﺪوﺑﺮق، وزش ﺑﺎد ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﺖ و در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮدوﺧﺎك ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ می شود.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﺮوز در ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻘﺎط اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ ، ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ، اﻳﻼم ، ﻣﺮﻛﺰي  ، اﺻﻔﻬﺎن ﭘﺪﻳﺪه ﮔﺮدوﻏﺒﺎر و ﻃﻲ اﻣﺮوز و ﻓﺮدا در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺗﻬﺮان ، اﻟﺒﺮز ، ﻗﻢ و ﺳﻤﻨﺎن وزش ﺑﺎد ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﺖ و ﮔﺮدوﺧﺎك ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد .

در روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎ ورود ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎرﺷﻲ از ﺳﻤﺖ ﻣﺮزﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮب ، ﻣﺮﻛﺰ ، ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻘﺎط ﺷﻤﺎل ﻏﺮب، ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي واﻗﻊ در داﻣﻨﻪ ﻫﺎي اﻟﺒﺮز ﻣﺮﻛﺰي و در اواﺧﺮ وﻗﺖ ﺑﺨﺸﻬﺎﻳﻲ از ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﺑﺎ رﮔﺒﺎر ﺑﺎران ، رﻋﺪوﺑﺮق و وزش ﺑﺎد ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﺖ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ وزش ﺑﺎد درﺟﻨﻮب ﻋﺮاق، ﭘﺪﻳﺪه ﮔﺮدوﻏﺒﺎر در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻴﺴﺖ .

ﺑﺎ ﮔﺬر اﻣﻮاج ﺗﺮاز ﻣﻴﺎﻧﻲ از روي ﻛﺸﻮر، ﺑﻪ ﺗﻨﺎوب ﺗﺎ روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺳﺎﻋﺎت ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ، اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺗﺪاوم ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .

از روز ﻳﻜﺸﻨﻴﻪ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻧﻮار ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد .

سازمان هواشناسی همچنین هوای تهران را در ۲۴ ساعت آینده ﻧﻴﻤﻪ اﺑﺮي درﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ رﮔﺒﺎرورﻋﺪوﺑﺮق در ﺑﻌﻀﻲ ﺳﺎﻋﺎت وزش ﺑﺎدﺷﺪﻳﺪ ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎدوﮔﺮدوﺧﺎك پیش بینی کرده است.

بیشترین و کمترین دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده در تهران به ترتیب ۳۱ درجه و ۱۹ درجه سانتی گراد خواهد بود.

منبع: مهر 

94106 

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید