تور ترکیبی آفریقا جنوبی در شهریور 95 | اتاق خبر
کد خبر: 364080
تاریخ انتشار: 19 مرداد 1395 - 16:35
آژانس مسافرتی کاخ سپید سیر ثبت نام تور ترکیبی آفریقای جنوبی را آغاز کرد.

به گزارش اتاق خبر، آژانس مسافرتی کاخ سپید سیر ثبت نام تور ترکیبی آفریقای جنوبی را آغاز کرد که مشخصات آن به شرح زیر است:

قیمت: 9,990,000 تومان

از: تهران
نوع سفر: هوائی - Qatar
تاریخ: از 04 شهريور 95 الی 13 شهريور 95
مدارک لازم: اﺻﻞ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ6 ﻣﺎه اﻋﺘﺒﺎر-2 ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ 4*3 رنگی جدید-ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮ روی ﺳﺮﺑﺮگ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر )ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ،ﻃﻮل ﻣﺪت اﺳﺘﺨﺪام ،ﺳﻤﺖ ، ﻣﯿﺰان ﺣﻘﻮق ، ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع و اﺗﻤﺎم ﻣﺮﺧﺼﯽ .
ﻣﺪارک ﻻزم ﺟﻬﺖ وﯾﺰای آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ : اﺻﻞ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ6 ﻣﺎه اﻋﺘﺒﺎر-2 ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ .( ،ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﻠﺰم ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﻓﺮزﻧﺪان زﯾﺮ 18 ﺳﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد را در دو ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ را ﻫﻤﺮاه اﻟﺒﺎﻗﯽ ﻣﺪارک ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ دﯾﮕﺮ را ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت در ﮐﺸﻮر آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.،ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺳﻪ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 2 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻮﺟﻮدی ﯾﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﯿﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺳﻪ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ،ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮم ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدی.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ : ﺣﻀﻮر ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺪارک درﺳﻔﺎرت اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺟﻬﺖ اﺧﺬ وﯾﺰا 10 روز ﮐﺎری ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺻﺪور وﯾﺰا ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻔﺎرت آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺛﺮﯾﺎ ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺒﺮ وﯾﺰا و 30% از ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻠﯿﻂ، اﻟﺒﺎﻗﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ را ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﺴﺘﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
خدمات آژانس: ﺑﻠﯿﻂ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﺎ ﭘﺮواز ﻗﻄﺮ ، وﯾﺰای ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ، ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ، 5 ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ در ﻫﺘﻞ ﻫﺎی 4 و 5 ﺳﺘﺎره ﺑﺎ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ، ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ، ﮔﺸﺖﺷﻬﺮی، ﯾﮏ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده

توضيحات امتیازات پکیج :
. ﭘﺮواز ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﯾﺮﻻﯾﻨﻬﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻗﻒ
. اﻗﺎﻣﺘﯽ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺘﻞ ﻫﺎی 5 ﺳﺘﺎره در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﻬﺮ ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﺑﻪ درﯾﺎ و ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ
. اﺳﺘﺮداد ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺻﺪور وﯾﺰا
ﺻﺪور ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی56 ﺳﺎل اﺟﺒﺎری و ﻫﺰﯾﻨﻪ آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻦ دﻗﯿﻖ ﻣﺴﺎﻓﺮ اﻋﻼم و ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﻓﻮق اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺛﺮﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در ﻗﺒﺎل ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺎﻓﺮ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ
ﭘﺮداﺧﺖ 05% از ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮﻗﻊ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺘﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ رزرواﺳﯿﻮن ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
نرخ نوزاد 750/000 تومان میباشد.

ارتباط با آژانس مسافرتی:

http://www.kakhsepid.com

 02122779000

نظرات
ADS
ADS
پربازدید