به گزارش اتاق خبر به نقل از اکو ایران :دخل خزانه شهرداری تهران در سه ماهه نخست سال 1401 به اندازه بودجه مصوب پر نشد و شهرداری توانست فقط 5 هزار و 471 میلیارد تومان منابع جور کند، چیزی که از رقم 12 هزار و 592 میلیارد تومانی تکلیف شده در بودجه مصوب شورای ششم کمتر بود و شهرداری توانسته بود تنها43.5 درصد تکلیف شورا را محقق کند، اما وقتی از همین رقم هم 61 درصد منابع سه ماهه نخست سال در خرداد ماه جور شده باشد باید دید شهرداری چطور توانسته است در خرداد ماه 1401 بهتر از دو ماهه نخست دخلش را پر کند،این پر کردن دخل با رعایت حق به شهر بوده است یا آنکه از طریق شهر فروشی انجام شده است؟ 

بهروز شیخ رودی، معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم در گفتگو با خبرنگار اکو ایران گفت: شهرداری تهران در خردادماه سال جاری توانسته است 3 هزار و 387 میلیارد تومان منابع تحصیل کند که این رقم نسبت به عملکرد دوماهه نخست سال که شهرداری در آن دو ماه تنها توانسته بود 2 هزار و 83 میلیارد تومان منابع کسب کند عملکرد ویژه ای است. در حقیقت شهرداری تهران در خردادماه 1401 توانسته است بیش از دو ماه نخست منابع تحصیل کند و رقم منابع کسب شده در خردادماه نسبت به دوماهه نخست سال 161 درصد افزایش داشته است و شهرداری میزان تحقق بخشی به بودجه را از 24 درصد در دوماهه نخست به 80 درصد برای خرداد ماه رسانده است، البته در عین حال شهرداری با تکلیف تعیین شده توسط شورای ششم در بودجه با کسری عملکرد 809 میلیارد تومانی مواجه است، زیرا بر اساس بودجه مصوب شهرداری باید بتواند در برش های ماهانه رقمی بالغ بر 4 هزار و 197 میلیارد تومان منابع تحصیل کند.هرچند عملکرد خرداد ماه چرخ مالیه شهرداری تهران در سه ماهه نخست را از گل درآورده است اما نباید فراموش کرد که شهرداری تهران در سه ماهه نخست با کسری منابع و عدم تحقق 7 هزار و 120 میلیارد تومان مواجه است.

شیخ رودی با بیان اینکه در بررسی وضعیت تحقق منابع بودجه در خرداد ماه پی می بریم که شهرداری با مازاد تحقق منابع نسبت به برش ماهانه بودجه مصوب در بخش هایی مثل سهم از مالیات بر ارزش افزوده، عوارض مازاد بر تراکم پایه،عوارض قطع اشجار،درآمد ناشی از عدم تامین پارکینگ،فروش اراضی متروکه و وصول مطالبات توانسته است دخل خردادش را نسبت به دو ماهه نخست پربار تر ببند.

معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به تحقق منابع 123 درصدی خردادماه از محل عوارض مازاد بر تراکم پایه(مسکونی) یا همان فروش تراکم گفت: شهرداری در خردادماه توانسته است 864 میلیارد تومان مازاد تراکم بفروشد، این در حالی است که در دو ماهه نخست تنها توانسته بود 344 میلیارد تومان تراکم بفروشد و رقم منابع حاصل از محل عوارض مازاد تراکم در خرداد ماه چیزی حدود دو و نیم برابر دو ماهه اول سال است، در حقیقت شهرداری در خرداد ماه در حالیکه تنها توانسته است 42 درصد منابع حاصل از عوارض بر پروانه های ساختمانی مسکونی (زیربنا) را محقق کند، برای همین مقدار پروانه صادره توانسته است 123 درصد مازاد بر تراکم پایه(مسکونی) محقق کند، که این موضوع به روشنی بر رونق پیدا کردن عرضه مازاد تراکم و اتکای شهرداری بر منابع ناپایدار و فروش آینده شهر دلالت می کند. 

شیخ رودی در ادامه با اشاره به تحقق منابع 203 درصدی خردادماه نسبت به برش یک دوازدهم بودجه از محل درآمد ناشی از عدم تامین پارکینگ گفت: شاهد آن هستیم که در خرداد ماه 139 میلیارد تومان از محل حذف پارکینگ و عدم تامین پارکینگ در ساختمانها درآمد کسب شده است که این رقم در دوماهه نخست امسال تنها 54 میلیارد تومان بود و شهرداری تهران در کسب درآمد ناشی از عدم تامین پارکینگ در خردادماه نه تنها دوبرابر تکلیف ماهانه بودجه مصوب عمل کرده است بلکه می بینیم این عملکرد در کسب درآمد از حذف پارکینگ و عدم تامین آن در ساختمانها همسو هم جهت با روند رشد عرضه مازاد تراکم نسبت به دو ماهه نخست سال نیز هست و شهرداری در خرداد ماه چیزی حدود دو و نیم برابر دو ماهه نخست سال همانطور که توانسته مازاد تراکم بفروشد از کسری پارکینگ و عدم امکان تامین پارکینگ برای مازاد تراکم عرضه شده کسب درآمد کرده است و بعد از تکمیل این ساختمانها ساکنانشان و شهروندان تهرانی باید تاوان این عارضه ها را که شهرداری عوارضش را گرفته تا چرخ مالیه اش را بچرخاند بدهند. 

این کارشناس بودجه و مالیه شهری تحقق 172 درصدی منابع حاصل از سهم مالیات بر ارزش افزوده شهرداری در خرداد ماه را نیز جالب توجه می داند و می گوید هر چند این پرداخت خرداد ماه سازمان امور مالیاتی نسبت به برش ماهانه بودجه شهرداری بیشتر بوده است اما نباید از یاد برد که در دو ماهه نخست تنها 42 درصد از رقم پیش بینی شده در بودجه از محل سهم مالیات بر ارزش افزوده محقق شده بود و با وجود این مازاد تحقق در خرداد ماه شهرداری همچنان نتوانسته است سهم خودش را تمام و کمال و آن طور که مورد ادعای آقای شهردار و معاون مالی و اقتصادی شان است از مالیات بر ارزش افزوده وصول کنند.

شیخ رودی با اشاره به اینکه زاکانی چندی پیش در برنامه تلویزیونی صف اول اذعان کرده بود که به هیچ وجه تراکم فروشی در شهر تهران وجود ندارد، به خبرنگار اکو ایران گفت: ظاهراً بر خلاف گفته آقای شهردار که گفتند در تهران تراکم فروشی وجود ندارد و بر اساس گزارش درآمد، هزینه خرداد ماه شهرداری تهران می توان گفت که موتور فروش تراکم از طریق عرضه مازاد تراکم بر تراکم پایه روشن شده است و این را اعداد و ارقام تایید می کنند و جای انکاری باقی نمی گذارند. وقتی در خرداد ماه در سبد درآمدهای شهرسازی شهرداری تنها 42 درصد منابع تکلیفی از محل عوارض بر پروانه های ساختمانی مسکونی (زیربنا) وجود دارد و در کنار آن ما تحقق 123 درصدی عوارض مازاد بر تراکم پایه(مسکونی) را همراه با تحصیل 203 درصدی درآمد ناشی از عدم تامین پارکینگ می بینیم دیگر نمی توانیم بپذیریم که بگویند به هیچ وجه تراکم فروشی نداریم و شهر فروشی خط قرمز ماست! چرا که اعداد واقعیت ها را عیان و آشکار می کنند. 

شیخ رودی با اشاره به اینکه خوشبختانه بر اساس ماده 79 قانون شهرداریها شهروندان از اطلاعات درآمد،هزینه ماهانه شهرداری ها باخبر می شوند تا بدانند که شهرداری با تکیه بر مدیریت و ظرفیت های اقتصادی توانسته شهر را اداره کند یا آنکه با تراکم فروشی ،کسری پارکینگ و عوارض دیگری که ناشی از عارضه های مدیریت غیر موثر و غیرمولد بر دارایی های شهر است بابت این عارضه ها پولی را گرفته و خرج هزینه های شهرداری می کند و شهروندان باید با عارضه ها و مشکلات پسینی آن دست و پنجه نرم کنند.