ارزيابي كيفيت سود (زيان) شركت هاي بيمه در سال ۱۳۹۲ | اتاق خبر
کد خبر: 119815
تاریخ انتشار: 15 تیر 1394 - 16:01
اتاق نیوز:بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران بر اساس آيين نامه ۵۸ شوراي عالي بيمه و مكمل هاي آن و اطلاعات دريافتي از شركت هاي بيمه، كيفيت سود(زيان) آنها را پس از اعمال كسر
اتاق نیوز:بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران بر اساس آيين نامه ۵۸ شوراي عالي بيمه و مكمل هاي آن و اطلاعات دريافتي از شركت هاي بيمه، كيفيت سود(زيان) آنها را پس از اعمال كسري ذخاير فني، ارزيابي كرد.
به گزارش اتاق نیوز و به نقل از اداره كل روابط عمومي بيمه مركزي، اين ارزيابي با بررسي اطلاعات صورتهاي مالي حسابرسي شده سال مالي ۱۳۹۲ و مصوب مجامع عمومي ۲۶ شركت بيمه فعال در سرزمين اصلي و مناطق آزاد و با اعمال كسري يا مازاد ذخاير فني (مشتمل بر ذخيره خسارت معوق) صورت گرفته است. بر اساس نتايج حاصله از اين ارزيابي، فقط شركت هاي بيمه ايران و دي طبق اطلاعات صورتهاي مالي حسابرسي شده خود، زيان شناسايي كرده‌اند. همچنين سود شناسايي شده شركت هاي بيمه آسيا، ميهن و سينا پس از اعمال كسري ذخايرفني، به زيان تبديل مي شود و عمليات بيمه‌گري شركت هاي بيمه ايران، البرز، پاسارگاد، كارآفرين، ملت، دي، رازي و نوين نيز منتج به زيان شده است. بر اساس اين ارزيابي، عمليات بيمه‌گري شركت هاي بيمه البرز و ملت داراي زيان بوده كه پس از اعمال سود حاصل از تسعير ارز، زيان آنها به سود تبديل شده است. همچنين عمليات بيمه‌گري شركت بيمه رازي داراي زيان بوده كه پس از اعمال سودهاي حاصل از فروش دارايي ثابت و تسعير ارز به سود تبديل شده است. در اين ارزيابي آمده است هر چند عمليات بيمه‌گري شركت بيمه پارسيان سودآور بوده اما عوايد حاصل از فروش دارايي ثابت و تسعير ارز سهم قابل توجه اي (۵۰ درصد) در سود كل قبل از ماليات اين شركت داشته است. بر اساس نتايج اين ارزيابي، شركت هاي بيمه ايران، آسيا، كارآفرين، ملت، دي، معلم، رازي، سينا، ميهن، ما، كوثر، آرمان، اميد، اتكايي امين در مجموع داراي كسري ذخاير بوده اند. همچنين شركت هاي بيمه آسيا با ۱.۹۹۴ ميليارد ريال، بيمه ايران ۵۵۵ ميليارد ريال، بيمه سينا ۴۷۸ ميليارد ريال و بيمه ملت با ۱۴۰ ميليارد ريال داراي بيشترين كسري ذخاير هستند. جدول خلاصه تغييرات سود (زيان) شركت هاي بيمه ناشي از اعمال كسري (مازاد) ذخاير فني به شرح زير است:

خلاصه وضعيت سود شركت هاي بيمه د ر سال ۱۳۹۲             (ميليارد ريال)

شركت

سود (زيان) قبل از ماليات (طبق صورتهاي مالي مصوب مجمع)

سود (زيان) قبل از ماليات (پس از اعمال كسري ( مازاد) ذخاير فني

تفاوت

ايران

-۱۵,۱۷۹

-۱۵,۷۳۵

-۵۵۵

آسيا

۲۰۱

-۱,۷۹۳

-۱,۹۹۴

البرز

۳۸۴

۳۸۵

۱

دانا

۳۱۳

۳۴۵

۳۲

پاسارگاد

۴۸۶

۴۸۷

۲

پارسيان

۸۹۸

۹۲۲

۲۴

سامان

۱۱۵

۱۱۵

۰

كارآفرين

۳۷۲

۳۵۹

-۱۲

ملت

۶۴۲

۵۰۱

-۱۴۰

دي

-۲۸۰

-۴۰۸

-۱۲۸

معلم

۲۱۵

۱۴۷

-۶۸

رازي

۱۰۱

۴۷

-۵۴

سينا

۳۰

-۴۴۸

-۴۷۸

ميهن

۷۳

-۳۲

-۱۰۵

نوين

۲۷۹

۲۸۱

۲

كوثر

۳۲۷

۳۰۵

-۲۲

ما

۲۲۷

۲۲۳

آرمان

۱۴۲

۱۱۴

-۲۸

سرمد

۸۵

۸۶

۱

تعاون

۳۶

۳۶

۰

حافظ

۳۹

۳۹

۰

اميد

۱۲

۱۰

ايران معين

۳۶۲

۳۶۳

۱

آسماري

۴۹

۵۰

۱

اتكايي ايرانيان

۴۳۰

۴۳۰

۰

اتكايي امين

۳۲۶

۳۲۵

جمع كل

-۹,۳۱۷

-۱۲,۸۴۵

-۳,۵۲۸

مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید