پنج صنف طی سه سال کمتر از کارمندان دولت مالیات پرداخت کرده اند | اتاق خبر
کد خبر: 129951
تاریخ انتشار: 24 مرداد 1394 - 11:38
اتاق‌نیوز - در حالی که اصناف کشور در بین اشخاص مشمول مالیات، دارای بیشترین تعداد مؤدیان و پرونده­ های مالیاتی می باشند و از این حیث جایگاه مهمی در نظام مالیاتی کشور د...
اتاق‌نیوز - در حالی که اصناف کشور در بین اشخاص مشمول مالیات، دارای بیشترین تعداد مؤدیان و پرونده­ های مالیاتی می باشند و از این حیث جایگاه مهمی در نظام مالیاتی کشور دارند اما بررسی عملکرد 5 صنف عمده نشان از پایین بودن میزان مالیات آنها دارد.
پنج صنف طی سه سال کمتر از کارمندان دولت مالیات پرداخت کرده اند میانگین سرانه مالیات ابرازی صنف منسوجات و انواع پوشاک بعنوان اولین گروه طی دوره 91 - 1388 برابر با 1,770,475 ریال بوده که کمتر از میانگین مالیات ابرازی کل اصناف کشور(2,497,507 ریال) می باشد. همچنین متوسط رشد سرانه مالیات ابرازی در این صنف (17.4 درصد) پایین تر از کل اصناف کشور(22.6 درصد) است. - متوسط سرانه مالیات قطعی این صنف برابر با 5,230,712 ریال است که از رقم مزبور برای کل اصناف کشور(6,803,106 ریال) کمتر می باشد. این رقم از متوسط سرانه مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی طی دوره مذکور(6,866,580 ریال) نیز پایین تر است. 2 - بنکدار پارچه میانگین سرانه مالیات ابرازی صنف بنکدار پارچه طی دوره 91 - 1388 برابر با 2,351,502 ریال بوده که علیرغم نزدیکی با میانگین این شاخص در کل اصناف(2,497,507 ریال)، دارای رشدی(12.7 درصد) کمتر از رشد متوسط کل اصناف کشور(22.6 درصد) می باشد. همچنین متوسط سرانه مالیات تشخیصی این صنف با رقم 8,980,391 ریال، کمتر از متوسط کل اصناف (9,889,200 ریال) در دوره مورد بررسی بوده ا ست. در حالی که متوسط سرانه مالیات قطعی کل اصناف در سال های 91 - 1388 برابر با 6,803,106 ریال بوده، سرانه مالیات قطعی صنف بنکدار پارچه به طور متوسط برابر با 6,388,691 ریال است که رقمی کمتر از کل اصناف می باشد. طی این دوره متوسط سرانه مالیات قطعی این صنف از متوسط سرانه مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی(6,866,580 ریال) نیز کمتر است. 3 - تالارها و سالن های پذیرایی تالارها و سالن های پذیرایی طی دوره 91 - 1388 با میانگین سرانه مالیات ابرازی 14,571,520 ریال و متوسط رشد سرانه مالیات ابرازی 39.1 درصدی نسبت به ارقام مذکور برای کل اصناف(2,497,507 ریال و 22.6 درصد) از وضعیت بهتری برخوردار بوده اند. در خصوص رقم سرانه مالیات قطعی و رشد آن نیز این صنف(به ترتیب 22,504,155 ریال و 23.3 درصد) عملکرد بهتری نسبت به کل اصناف کشور(به ترتیب 6,803,106 ریال و 12.2 درصد) دارد. 4 - رستوران و اغذیه فروشان میانگین سرانه مالیات ابرازی صنف رستوران و اغذیه فروشان طی دوره 91-1388 برابر با 1,852,755ریال بوده که علیرغم رشد متوسط 32.3 درصدی رقم ناچیزی به نظر می رسد و کمتر از میانگین کل اصناف(2,497,507 ریال) می باشد. همچنین متوسط سرانه مالیات تشخیصی و قطعی کل اصناف(به ترتیب 9,889,200 و 6,803,106 ریال) بیشتر از شاخص های بیان شده برای این صنف(به ترتیب 5,898,363 و 4,591,505ریال) است. طی دوره مذکور متوسط سرانه مالیات قطعی این صنف(4,951,505 ریال)از متوسط سرانه مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی(6,866,580 ریال)نیز کمتر می باشد. 5 - شیرینی، خشکبار و بستنی میانگین سرانه مالیات ابرازی این صنف بطور متوسط در طی دوره 91-1388 برابر با 2,943,873 ریال بوده که بیشتر از این شاخص برای کل اصناف(2,497,507 ریال) می باشد، اما متوسط رشد آن برای صنف مذکور معادل 8.9 درصد است که از کل اصناف(22.6 درصد) کمتر بوده است. همچنین متوسط رشد سرانه مالیات تشخیصی کل اصناف(24.9 درصد) نیز بیشتر از میانگین این شاخص در این صنف(22.5 درصد) می باشد. در سالهای 91 - 1388، متوسط سرانه مالیات قطعی صنف شیرینی، خشکبار و بستنی(6,937,976 ریال) تقریبا برابر با رقم مزبور برای کل اصناف کشور(6,803,106 ریال) و نیز متوسط سرانه مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی(6,866,580 ریال) می باشد. منبع : ایرنا
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید