هیات نمایندگان و اصول راهبری اتاق | اتاق خبر
کد خبر: 90457
تاریخ انتشار: 4 بهمن 1393 - 09:15
مهندس محمدمهدی راسخ اتاق نیوز- پس از پاسخ به سوال اول و دوم در رابطه با اتاق مطلوب و ویژگی‌های اعضای هیات نمایندگان، ضرورت دارد تا اصول راهبری اتاق بازرگانی و ضرورت پایبندی به این اصول از سوی هیات نمایندگان را برشماریم که شامل موارد زیر است: 1- اصل اول، صداقت در امانت: هیات نمایندگان اتاق، باید در مقابل خواسته‌ها و انتظارات اعضای اتاق پاسخگو باشند؛ بنابراين تعهد و پايبندي هیات نمایندگان اتاق به انتظارات و انجام آنها، نيازمند داشتن صداقت و توان امانتداري بالا در خصوص موضوعات مرتبط با اعضا و انعکاس آنها براساس خواسته‌های آنان است. 2- اصل دوم، توانایی ایجاد توان‌افزايي، همسويي و يكپارچگي بین خود با سایر اعضای هیات نمایندگان: قدرت و توانايي هيات نمایندگان ناشي از جمع توان تک تک اعضا هیات نيست، بلکه تجلي قدرت هيات نمایندگان و اتاق، يکي کردن آرای گوناگون و به شراکت گذاشتن دانش، تجربيات و رويکردهاي همديگر است. هيات نمایندگان بايد با استفاده از رويکردهاي جديد، توان تک تک اعضای خود را هم‌جهت و همسو کنند و از مناقشه بپرهيزند. چنانچه يکپارچگي در درون هيات نمایندگان وجود نداشته باشد، هر کدام از اعضا توان خود را در جهتي که علاقه‌مند هستند، به‌کار مي‌گيرند و به جاي ايجاد سينرژي، توان و انرژي اعضای هیات نمایندگان در جهت‌های مختلف به هدر مي‌رود؛ بنابراين همسويي هیات نمایندگان در اخذ تصميمات و سياست‌گذاري‌ها ضروري است. 3- اصل سوم، پایبندی و باور به چشم‌انداز مشترک اتاق: دستیابی به ماموريت، چشم‌انداز و ارزش‌های محوري اتاق، حاصل يک فلسفه جمعي و تفکر گروهي است. حاصلي که هیات نمایندگان به‌عنوان تيم راهبري اتاق در تدوين آنها نقش بسزايي دارد؛ بنابراين مشارکت مستقيم اعضاي هیات نمایندگان در تدوين ماموريت، چشم‌انداز و ارزش‌های محوري اتاق موجب پايبندي آنان به موارد فوق شده و چنانچه هرگونه تصميمي اتخاذ کند، برمبناي آنها خواهد بود. 4- اصل چهارم، كلان‌نگري هیات نمایندگان (تفكر سيستمي): تصميمات کلان، کليه سياست‌هاي مرتبط با وظايف هیات نمایندگان را در بر مي‌گيرد، بنابراين اولويت دادن هیات نمایندگان به موضوعات کلان اتاق از قبيل تدوين چشم‌انداز و ماموريت از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و چنانچه موضوعات کلان اشاره شده به درستي تدوين و پياده‌سازی شوند، مي‌توان مطمئن شد که بقيه برنامه‌های عملياتي به درستي طراحي و پياده‌سازی مي‌شود. 5- اصل پنجم، كار هیات نمایندگان تبيين و تفويض است نه انفعال و تصويب: اعضاي هیات نمایندگان به نقش خود در اتاق آگاهي کامل داشته و نقش ساير مديران و کارکنان اتاق را در امر راهبري، مديريت و هدايت شناسايي می‌کنند. اعضاي هیات نمایندگان ترجيح مي‌دهند که در هدايت و راهبري اتاق فقط به صورت زباني مشارکت نکرده و از درگيري فعال استقبال می‌کنند، بنابراين اعضاي هیات نمایندگان اتاق کل مسووليت خود را تفويض نکرده و تدوين چشم‌انداز، استراتژي‌ها و اهداف کلان در نزد آنان از اهميت کافي برخوردار است. از طرف دیگر اعضاي هیات نمایندگان از دخالت در کارهاي اجرایی و برنامه‌های عملياتي پرهیز می‌کنند و وظايف حاکمیتی و عملياتي را از هم تفکیک کرده تا مدیریت اجرایی اتاق به عملیاتی کردن موضوعات حاکمیتی مورد نظر هیات نمایندگان اقدام کنند. 6- اصل ششم، تعيين هدف مهم ترين وظيفه در سياست‌گذاري: تدوين جهت‌گيري‌ها و اهداف سازماني اتاق از وظايف هیات نمایندگان است که با مشارکت دادن بقيه اعضای اتاق صورت مي‌گيرد. 7- اصل هفتم، تدوين و تبيين روشن فرآيندهاي مربوط به وظايف هیات نمایندگان: هیات نمایندگان در قالب فرآيند سياست‌گذاري، انتظارات خود را بيان مي‌کند. تعيين و مشخص شدن نقش هیات نمایندگان در تحقق اين انتظارات، از طريق چگونگي گردش کار در درون هیات نمایندگان روشن می‌شود و وظايف تک تک اعضا و کمیسیون‌های اتاق تدوين می‌شود. 8- اصل هشتم، وجود روابط سالم و مبتني بر تفويض اختيار هیات نمایندگان با مديريت اجرایی: هیات نمایندگان با شناسايي وظايف خود که همانا ترسيم تصوير کلان اتاق است، مديريت اجرايي را ترغیب می‌کند تا با استفاده از ابزارها، روش‌ها و فرآيندهاي مختلف در تحقق تصوير کلان، تلاش بی‌وقفه داشته باشند. اين رويکرد سبب عدم ايجاد سوءتفاهم بين مديريت اجرايي و هیات نمایندگان مي‌شود و از طرفي گردش کار طرفين را تسهيل می‌کند. 9- اصل نهم، كنترل كار هیات رئیسه با توجه به ضوابط و سياست‌های مصوب: هیات نمایندگان با داشتن يک سيستم اندازه‌گيري اثربخش، عملکرد اتاق را در سطح کلان ارزيابي می‌کند و براساس نتايج ارزيابي در سياست‌گذاري‌ها بهبود ايجاد می‌کند تا هیات رئیسه براساس سياست‌هاي بهبوديافته، عمليات اجرايي را نظارت کند. 10- اصل دهم: پیشنهادها و ارائه راهکارهای هیات نمایندگان بر مبنای الگوهای کاربردی و علمی باشد و از سیاسی عمل کردن پرهیز کنند. اتاق به سازوکاری کارآمد برای انتخاب و طراحی الگوی مناسب در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای ماموریت خود نیاز دارد؛ بنابراین تصمیمات و پیشنهادهای هیات نمایندگان باید تعامل و سینرژی را افزایش داده و سیاسی کاری را از بدنه اتاق دور کند. با این اقدام رمز بقا و توسعه اتاق که همانا ایجاد اتاق فکر و گسترش مطالعات استراتژیک است، فراهم می‌شود و با تزریق مستمر اندیشه‌نو به ارکان رهبری اتاق، پویایی لازم به‌دست می‌آید. رئیس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق بازرگانی تهران  
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید