دعواي كشاورزان و بازرگانان بالاگرفت | اتاق خبر
کد خبر: 10022
تاریخ انتشار: 5 آبان 1390 - 11:19
اتاق نیوز- دعواي اتاق كشاورزي و بازرگاني سابقه طولاني بين اتاق ايران و بخش كشاورزي دارد و به دوره وزارت محمود حجتي و رياست علينقي خاموشي در اتاق ايران بازمي گردد. در آن زمان موضوع از اين قرار بود كه جمعي از فعالان تشكلي بخش كشاورزي قصد تشكيل اتاق كشاورزي را داشتند اما در برابر مخالفت ها و نفوذ خاموشي كاري از پيش نبردند و طرح آنها نيز به بايگاني رفت اما انتقاد از سهم اندك بخش كشاورزي از اتاق ايران در دولت نهم و دهم بيشتر شد و اسكندري وزير كشاورزي كابينه نهم حتي تا مدت هاي طولاني حاضر به معرفي نماينده خود به اتاق تهران نبود: اين كشمكش ها ادامه داشت تا زمانيكه وزير جهاد كشاورزي از معرفي دو نماينده خود به هيات نمايندگان اتاق تهران و ايران خودداري كرد و از سهم نداشتن بخش كشاورزي در اتاق ايران اظهار گله مندي كرد. از آن روز تاكنون اختلاف نظر خليليان و اتاق تهران بر سر تعداد كرسي هاي كشاورزي پررنگ تر و به گره كوري تبديل شد. بعد از مدتي هم جرقه تشكيل اتاق كشاورزي در كميسيو ن هاي مجلس شعله ور شده است. ساختمان بهارستان كه پيش از اين اجازه تشكيل اتاق اصناف را صادر كرده بود: اين بار براي راه اندازي اين اتاق چراغ سبز نشان داده است و اتاق ايران در حالي روساي اتاق هاي شهرستان ها را به لابي با نمايندگان استان ها فرا خوانده است كه لايحه تاسيس اتاق كشاورزي و صنايع غذايي كه از سوي كميسيون كشاورزي مجلس مورد حمايت است به زودي براي تصويب در صحن آماده مي شود.در واقع كميسيون كشاورزي واگذاري وظايف و امور سياستگذاري و برنامه ريزي تجاري بخش كشاورزي از وزارت بازرگاني سابق به وزارت جهاد كشاورزي و همچنين تشكيل اتاق كشاورزي و صنايع غذايي را تصويب كرده: بطوريكه طبق لايحه مذكور مقرر شده در حوزه صنايع غذايي و تشكل هاي غيردولتي، اتاق كشاورزي و صنايع غذايي تشكيل شده و وظايف اتاق بازرگاني و تعاون فعلي به اين اتاق انتقال پيدا كند. ضعف قانون اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن در اين ميان بخش كشاورزي و صنايع غذايي را بايد يكي از حوزه هاي موثر اقتصادي برشمرد اما برخي فعالان عضو اتاق هاي بازرگاني معتقدند اينكه فعالان صنايع غذايي و كشاورزي از در حاشيه قرار گرفتن موضوعات و مشكلات اين بخش گلايه مند هستند را بايد در يك رويكرد منطقي پذيرفت چرا كه اتاق بازرگاني و صنايع معادن ايران در طول چند دوره يي كه از فعاليت آن مي گذرد حتي يك كميسيون تخصصي هم به صنايع غذايي اختصاص نداد و كميسيون هاي موجود نيز آنگونه كه بايد نتوانستند پاسخگوي نيازهاي اين بخش باشند كه البته علت اين ضعف را هم بايد در كهنه بودن قانون اتاق هاي بازرگاني جست وجو كرد بطوريكه تعلل اتاق بازرگاني ايران در اصلاح قانون اتاق ها را بايد زمينه ساز جدايي بخش هاي مختلف و تشكيل اتاق هاي متعدد دانست. در سوي ديگر جدايي بخش اقتصادي بزرگ و تاثيرگذاري همچون كشاورزي و صنايع غذايي از حوزه صنعت و تجارت نيز با اما و اگرهايي روبه روست. با توجه به اينكه بيش از 87 نفر از اعضاي هيات نمايندگان اتاق هاي سراسر كشور چهره هاي فعال در حوزه صنايع غذايي و كشاورزي را تشكيل مي دهند: پيش بيني اين است كه با تشكيل اتاق كشاورزي نوعي دودستگي در بين اعضاي اتاق ايران و اتاق كشاورزي فعال در بخش كشاورزي را شاهد باشيم. ضمن اينكه نبايد جنبه مثبت مستقل شدن بخش خصوصي كشاورزي با تشكيل اتاق كشاورزي را ناديده گرفت: آسيب ديگري كه وجود دارد اين است كه بيم آن مي رود اين اتاق كشاورزي نيز مانند ساير تشكل هاي بخش كشاورزي تحت سيطره بخش دولتي قرار گرفته و تشكلي شبيه به نظام مهندسي كشاورزي يا خانه كشاورز درآيد. اتاق ايران، مخالف سرسخت در عين حال اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران هم بيكار ننشسته و در دقايق پاياني بازي اتاق كشاورزي وارد صحنه شده است، هيات رييسه اتاق ايران براي جلوگيري از تشكيل اتاق كشاورزي ايران همه تلاش خود را به كار بسته و هيات نمايندگان اتاق تهران هم هشدار داده كه قرار است بخش كشاورزي را از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جدا كنند. در اين خصوص تجارت نيوز خبر داده است كه اتاق ايران در نامه يي خطاب به روساي اتاق هاي كشور از آنان خواسته است كه تا براي جلوگيري از انتزاع حوزه كشاورزي از حوزه اختيارات اتاق ايران و اتاق تعاون بطور موثر! با نمايندگان استان ها درمجلس شوراي اسلامي وارد مذاكره شوند. اتاق ايران در اين نامه، ضمن اشاره به اصول قانوني مورد اتكاي خود درمخالفت با اين تغيير، تاسيس اتاق هاي موضوعي، مانند اتاق كشاورزي و پاره پاره كردن اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن و كشاورزي ايران را برخلاف مصالح ملي قلمداد كرده است. اتاق ايران در واكنش به تشكيل اتاق كشاورزي اين سوال را هم مطرح كرده است كه اتاق كشاورزي تدبيري كارگشاست يا تعجيلي مصيبت بار؟ اتاق ايران، همچنين تجربه ايجاد نظام مهندسي كشاورزي، صندوق هاي توسعه كشاورزي، اتحاديه هاي تعاوني و ساختار هاي به ظاهر دولتي ايجاد شده با محوريت وزارت جهاد كشاورزي را مورد اشاره قرار داده و تاكيد مي كند كه همانند آنچه در گذشته رخ داد، مديريت اتاق جديد نيزدر اختيار مديران بازنشسته يا حتي شاغل جهاد كشاورزي قرار مي گيرد: حال آنكه اين انتقادات از سوي اتاق ايران در حالي مطرح مي شود كه بازنشستگان و حتي شاغلان بخش هاي مختلف دولت در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و مديريت آن نيز حضور پررنگي دارند اما دخالت دولتي در تشكل هاي بخش خصوصي كشاورزي از جنس ديگري است. وعده افزايش كرسي در اتاق تهران در اين ميان ابوالحسن خليلي، دبيركل كانون انجمن هاي صنفي غذايي را بايد نخستين مخالف اين تصميم عنوان كرد. وي كه عضو هيات نمايندگان اتاق ايران و تهران نيز است با انتقاد از رويه يي كه كميسيون كشاورزي مجلس براي تشكيل اتاق كشاورزي و صنايع غذايي در پيش گرفته، خواستار اعلام موضع رسمي اتاق تهران در اين خصوص شده است. اتاق تهران هم براي كسب رضايت خليليان اعلام كرده كه حاضر است سهم وزارت جهاد كشاورزي از اتاق بازرگاني را به چهار كرسي افزايش دهد اما آنگونه كه برمي آيد خليليان به كمتر از هفت كرسي رضايت نمي دهد اتاق كشاورزي در صحن در اين ميان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هم مدافع سرسخت تشكيل اتاق كشاورزي به شمار مي آيند. به اعتقاد آنان 33 درصد از جمعيت كشور در بخش كشاورزي اشتغال داشته و درصد درآمدهاي ناخالص كشور در بخش كشاورزي تامين مي شود، با اين تفاسير بخش كشاورزي به تشكلي جهت قوي تر شدن تجارت در اين بخش نياز دارد. رجايي رييس كميسيون كشاورزي مجلس از اينكه چيزي با نام كشاورزي در اتاق ايران وجود ندارد انتقاد كرده و به اتاق نيوز گفته است كه عمده وقت اتاق ايران صرف بحث هاي صنعتي و بازرگاني شده و بخش كشاورزي، يك قسمت مهم از تشكيلات اين اتاق به حساب نمي آيد. رجايي برخلاف اتاق ايران كه تشكيل اتاق كشاورزي را موجب پاره پاره شدن اقتصاد كلان مي داند: معتقد است كه با تشكيل اتاق كشاورزي بخش هاي مختلف اقتصاد كشور منسجم تر شده و اين امر ساماندهي بخش خصوصي را به دنبال خواهد آورد. بهمن محمدي يك عضو ديگر كميسيون كشاورزي هم گفته كه بخش كشاورزي فاقد تشكل خصوصي تجارت است در حالي كه وزارت صنعت ومعدن وتجارت، اتاق هاي بازرگاني را دارد كه تمركز آن در مسائل صنعت ومعدن و بازرگاني است و كمتر به كشاورزي پرداخته مي شود و كشاورزي در حاشيه قرار گرفته است بنابراين چنانچه بخش كشاورزي بتواند يك اتاق مجزا به منزله پارلمان بخش خصوصي در اين قسمت داشته باشد مي تواند نقش پررنگ تري در ارتقاي توليد ايفا كند. عيسي جعفري از اعضاي كميسيون مجلس در اين خصوص واكنش نشان داده و گفته است كه تشكيل اتاق كشاورزي در راستاي اجراي سياست هاي اصل 44 است و مي تواند به عنوان نقطه قوت بخش كشاورزي به رفع مشكلات و ارتقاي فعاليت هاي اين بخش بپردازد و زمينه را براي صادرات كالاهاي كشاورزي و كاهش واردات فراهم كند دولت پيشنهاد دهنده بود از سوي رييس كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي هم در واكنش به اقدام اخير اتاق ايران براي مذاكره با نمايندگان مجلس به «اعتماد» گفت: طبيعي است كه اتاق ايران با تشكيل اتاق كشاورزي مخالفت كند اما در مذاكراتي هم كه با اعضاي اتاق داشته ايم تاكيد كرده ايم كه با تغيير اسم اتاق مشكلي حل نخواهد شد و بايد سهم صنعت غذا و كشاورزي در بخش خصوصي افزايش يافته و مسائل فعالان اين حوزه نيز كانون توجه شده و اركان و وظايف و جايگاه آن مشخص شود. وي درباره نگراني بخش خصوصي از ايجاد يك تشكل دولتي هم گفت: دولت در بحث ايجاد اتاق كشاورزي دقيقا «همانند اتاق بازرگاني و صنايع و معادن »صرفا تصميم گير و پيشنهاد دهنده كلان بوده است و مجلس هم در اين خصوص هيچ مخالفتي ندارد و بازخورد تشكيل اين اتاق در بين فعالان حوزه صنعت غذا و كشاورزي بسيار مثبت بوده و طرح موضوع تشكيل اتاق كشاورزي در دستور كار هفتگي مجلس گنجانده شده است. خانه كشاورز، موافق يا مخالف؟ در اين بين خانه كشاورزي هم در واكنش به تشكيل اتاق كشاورزي خنثي عمل مي كند. كلانتري رييس خانه كشاورز از كم لطفي نهاونديان و اتاق ايران به بخش كشاورزي اظهار گله مندي كرد و به خبرنگار اعتماد گفت كه با وجود اينكه در مذاكراتي كه پيش از اين با رييس اتاق ايران داشته و بر لزوم تقويت بخش كشاورزي در اتاق ايران و خارج كردن آن از حالت تشريفاتي تاكيد كرده بودم اما به نظر مي رسد كه اين بخش مغفول مانده است و رييس اتاق ايران و دوستانش به بخش كشاورزي كم لطف بوده اند. كلانتري كه نه مي خواهد سيخ بسوزد و نه كباب! اظهار كرد: قانون اتاق هاي بازرگاني بايد به گونه يي اصلاح شود كه كشاورزي و كشاورزان هم در اتاق ايران به اندازه تجار قدرت داشته و كانون توجه قرار گيرند. البته معتقدم با تشكيل اتاق كشاورزي، جايگاه اتاق ايران تضعيف خواهد شد و اينكه اين اتاق در آينده موفق و تاثيرگذار خواهد بود يا نه؟ را بايد منتظر گذشت زمان باشيم. ستاره بختیاری
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید