چرخ معدنکاران خراسان شمالي نمي چرخد | اتاق خبر
کد خبر: 303089
تاریخ انتشار: 28 آذر 1394 - 12:45
گزارش از مشکلات سخت ترين شغل جهان در يک استان مرزي؛
ايران جزو ۱۰کشور نخست جهان و نخستين کشور خاورميانه از نظرداشتن ذخاير معدني است

به گزارش اتاق خبر،زهره محمدي گفت: ايران جزو ۱۰کشور نخست جهان و نخستين کشور خاورميانه از نظرداشتن ذخاير معدني است،اما با وجود همه اين ظرفيتها نتوانستهايم از اين ويژگيها براي رشد اقتصادي کشور استفاده کنيم. اين روزها عموم معدنکاران با مشکلات عديدهاي دست و پنجه نرم ميکنند، در چند سال اخير بسياري از معادن بزرگ و کوچک کشور با موانع گوناگوني در بهرهبرداري و استخراج روبهرو شدهاند که اين مشکلات سبب تعطيلي بخش قابل توجهي از معادن و کاهش شديد فعاليت بسياري ديگر از معادن شده است که معدنکاران خراسان شمالي نيز از اين امر مستثنا نيستند، در همين راستا بر آن شديم تا گزارشي از مشکلات معدنکاران استان تهيه کنيم.

يکي از معدنکاران استان که از سال 1385 فعاليت خود را دراين بخش شروع کرده، درباره مشکلاتش ميگويد: در خراسان شمالي، عناصر معدني زيادي وجود دارد که هنوز براي اکتشاف و استخراج آنها اقدامي نشده است.

حميد عليداد ميافزايد: تاکنون دستاندرکاران تصور ميکردند، خراسان شمالي، عناصر فلزي معدني ندارد و بيشتر آن آهکي است، اما با اقدامهاي معدنکاران، وجود عناصر فلزي و معدني بسيار زيادي در منطقه اثبات شد.

وي خاطرنشان ميکند: با وجود اينکه عنصر مس به مقدار زيادي در استان وجود دارد، اما تاکنون در اين زمينه فعاليت علمي و عملي انجام نشده است.

اين معدنکار که در دو معدن هماتيت و گچ فعاليت دارد، قوانين دست و پاگير منابع طبيعي و آبخيزداري استان را مانع اصلي فعاليت معدنکاران خراسان شمالي اعلام و تصريح ميکند: با قوانين منابع طبيعي، معدنکاران براي فعاليت، ناگزير به ابطال پروانه ميشوند که اين امر سبب بيرغبتي سرمايهگذاران ميشود و در حال حاضر بهدليل نبود اتحاديه معدنکاران، افراد به صورت فردي اقدام به فعاليت معدني ميکنند و هماهنگيهاي لازم در اين بخش وجود ندارد، در نتيجه به درخواستهاي معدنکاران استان پاسخي داده نميشود.

وي نبود متولي اکتشاف، نيروي فعال، تسهيلات اکتشاف به معدنکاران، فراوري مواد معدني و کمبود نقدينگي را از ديگر مشکلات معدني استان عنوان ميکند.

يکي ديگر از سرمايهگذاران بخش معدن استان نيز با بيان اينکه خراسان شمالي معادن بالقوه زيادي دارد، ميافزايد: اگر سرمايهگذاري در اين بخش، مطابق با اصول و برنامهريزي خاص انجام شود، با وجود اين ظرفيتهاي معدني، ميتوانيم در سطح بينالمللي مطرح باشيم.

اعلمي پور ادامه ميدهد: متأسفانه کم لطفيهاي مسؤولان و بانکها، معدنکاران را در وضعيتي قرار داده است که گاهي ناگزير به ترک کار ميشوند يا کار را بسيار ضعيف ادامه ميدهند.

وي بيان ميکند: با توجه به اينکه خراسان شمالي استاني غني و سرشار از معادن زيرزميني است، بهبود فعاليت در اين بخش مستلزم برنامهريزي اساسي توسط دولت و دستاندرکاران استاني است .

 مسؤولان چه ميگويند؟

معاون صنايع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالي ميگويد: بر اساس آخرين آمار، يک ميليارد و 47 ميليون تن ذخاير معدني در استان اثبات شده که داراي پروانه بهره برداري و گواهي کشف هستند.

وي با بيان اينکه تاکنون 27 نوع ماده معدني در استان کشف شده است، اظهار ميدارد : مهمترين مواد معدني شناسايي شده شامل سنگ لاشه، گچ، بوکسيت، مرمريت و کلسيت است که بيشترين پراکندگي اين مواد نيز در شهرستانهاي اسفراين، بجنورد و شيروان است .

علي قليپور اظهار ميدارد: تاکنون 182 فقره پروانه بهره برداري با 900 ميليارد ريال سرمايهگذاري و اشتغال هزار و 987 نفردر اين بخش صادر شده است.

وي مهم ترين مشکل در بخش استخراج مواد معدني اين استان را کمبود نقدينگي معدنکاران و سخت گيري بانکها در پرداخت تسهيلات عنوان ميکند.

وي ميافزايد: عدم پذيرش سرمايههاي اکتشافي معدني از سوي بانکها به عنوان وثيقه سبب شده تا معدنکاران خراسان شمالي توفيق چنداني در استخراج مواد معدني نداشته باشند.

وي ادامه ميدهد : کمبود زيرساختهاي حمل و نقلي و شبکههاي برق نيز فشار مضاعفي را به اين بخش اقتصادي وارد کرده تا اين حوزه نتواند با گذشت 11 سال از تشکيل استان موفقيت چنداني در حوزه توليد و اشتغال داشته باشد.

اين مقام مسؤول، شمار نيروهاي شاغل در بخش معدن اين استان را يک هزار و 800 نفر عنوان کرد.

قلي پور متذکر ميشود: افزايش سرمايهگذاري با پرداخت تسهيلات و تأمين زيرساختها، راهکار اصلي رونق حوزه معدن استان خراسان شمالي به عنوان قابليت مهم استان براي اشتغال و توليد و حمايت از معدنکاران است.

رئيس اداره معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالي نيز نبود آزمايشگاههاي تخصصي براي معدنکاران را يکي از مشکلات برميشمارد و ميگويد: معدن کاران مجبورند براي آزمايش مواد معدني خود به استانهاي ديگر مراجعه کنند.

مهديزاده، کمبود اعتبار و فناوري را از مشکلات ديگر عنوان و خاطر نشان ميکند: افزايش قيمت و نوسانهاي شديد مواد معدني، ضربههايي را به معدنکاران وارد کرده است.

وي ميافزايد: ادغام وزارتخانهها نيز تا حدودي تمرکز کافي براي رونق بخش معدن را از مديران سلب کرده است.

وي يادآور ميشود: خراسان شمالي سرمايه، ظرفيت و نيروي متخصص خوبي در بخش معدن دارد، ولي متأسفانه سرمايهگذاري بسزايي در اين زمينه تاکنون انجام نشده است.

وي با اشاره به اينکه نتوانستهايم صنايع معدني را نيز در استان گسترش دهيم، ميافزايد: صنايع معدني سرمايه بر است و به سرمايه هنگفتي نياز دارد و در حال حاضر طرح سيمان سمنگان نيز به خاطر مشکلات ارزي نيمه تمام مانده است .

 

 کلام آخر

براساس آمار شوراي هماهنگي بانکهاي دولتي خراسان شمالي، ميزان منابع بانکي اين استان در سال 93 حدود 19 هزار ميليارد ريال بود که بانکها 31 هزار ميليارد ريال تسهيلات به بخشهاي گوناگون پرداختند و سهم بخش صنعت و معدن کمتر از 20 درصد بود.

اين در حالي است که خراسان شمالي براساس سند توسعه در محورهاي، کشاورزي، گردشگري و صنعت شناخته شده است. در استان خراسان شمالي افزون بر 300 واحد توليدي صنعتي با سرمايهگذاري 13 هزار ميليارد ريالي و اشتغال 11 هزار نفر فعاليت دارند که سهم معدن در بخش سرمايهگذاري حدود 15 درصد و اشتغال نيز حدود 10 درصد است.

کارشناسان اقتصادي بر اين باورند، رونق گرفتن بخش معدن در استان خراسان شمالي که در آخرين برآورد مرکز آمار ايران رتبه نخست بيکاري کشور را داشته است، به دليل اشتغال زايي بالا با کمترين سرمايهگذاري ميتواند راهکاري مهم براي کاهش معضل بيکاري باشد.

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید