مددجویان از پرداخت حق الوکاله معاف می شوند | اتاق خبر
کد خبر: 304944
تاریخ انتشار: 6 دی 1394 - 11:58
تفاهم نامه همکاری مشترک بین کمیته امداد و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه با هدف تسهیل در احقاق و معاضدت حقوقی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد به امضای طرفین رسید.

اتاق خبر: منصور قمشه، معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد و عبدالرضا مومنی، رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه این تفاهم نامه با هدف ترغیب و تشویق مددجویان تحت حمایت کمیته امداد برای استفاده از نظریه های کارشناسان رسمی دادگستری، تشویق روحیه نیکوکاری دربین جامعه حقوقدانان و نخبگان، جلوگیری از مشکلات حقوقی ، تسهیل در احقاق حقوق و رسیدگی به دعاوی له و علیه مددجویان امضاء کردند.

بنا بر این گزارش به نقل از مهر؛ معافیت مددجویان از پرداخت حق الوکاله و هزینه مشاوره وکیل، هزینه کارشناسی و ارائه خدمات معاضدت قضایی و خدمات کارشناسی همراه تخفیف در دستمزد کارشناسی از مهمترین مفاد این تفاهم نامه به شمار می رود.

مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه دراین تفاهم نامه متعهد به ارائه خدمات کارشناسی معاضدتی قضایی وکلا و خدمات کارشناسی در مناطق محروم یا دارای مددجوی فراوان به شکل معافیت از حق الوکاله و حق مشاوره به شکل تخفیف و کاهش تعرفه در خصوص هزینه های کارشناسی و معافیت از پرداخت حق الوکاله و حق مشاوره وکیل یا پرداخت هزینه یا وسیله اجرای قرار کارشناسی شده است.

براساس این تفاهم نامه، اطلاع رسانی به مددجویان تحت پوشش برای بهره مندی از معافیت ها و معرفی مددجویان تحت حمایت به مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه از تعهدات کمیته امداد است که بر این اساس هرفرد مددجو می تواند یکبار درسال با تخفیف ۵۰ درصد از خدمات معافیت و مشاوره قوه قضاییه استفاده کند.

همچنین در این تفاهم نامه کمیته امداد متعهد به معرفی مددجویان تحت حمایت طی نامه رسمی به مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه شده است که در این راستا به ازای هر ۱۰ مددجویی که از سوی کمیته امداد به مرکز امور مشاوران حقوقی ارجاع داده می شود یک مددجو از خدمات کارشناسی قوه قضاییه به صورت کامل بهره مند می شود.

مدت اجراي اين تفاهم نامه به مدت دو سال است که در صورت توافق طرفین قابل تمدید است.

نظرات
دکتر محمدشکیبی نژاد
| |
2016-06-28 14:56:08
باسمه تعالی
[نهاد وکالت ونهاد ناظربراجراء صحیح قوانین یا نهاددارالایتام]
مقاله انتقادی ومیدانی
اگر هفته ایی را صنف و سندیکایی برای خدمات رایگان جهت مردم قرار دهند ایرادی ندارد یا امور بشر دوستانه اما شرط آن این است که اعضاء صنف موصوف مورد محبت وتشویق وحمایت قرار گیرند وازنظراوضاع مادی ومعنوی درشرایط مطلوب قرار داشته باشند.مولف این انتقادیه بعنوان یک استادعلم قضاء،حقوق دان،وکیل پایه یک دادگستری با بیشتراز20سال سوابق علمی-قضایی دراین این مرقومه میکوشدبانیش کلک خود حق واقعی معنا ومفهوم وکالت رادرکشور ایران ادعاء نمایدزیرااین عمل دقیقایکی ازوظایف لاینفک حقوق دانان است خصوصا درباره اوضاع واحوال خودوسندیکامربوطه:
1-سندیکا نهاد وکالت مع الاسف سالهاست مشاهده گردیده اعضاء خودرابدلیل عدم مواردبشرح ذیل توبیخ وجریمه وتخدیش حیثیت نموده اند(اعضاییکه ازجیب خودارتزاق کرده وناچارابرای تمدیدپروانه وکالت استقراض وحتاکارهای فرعی انجام داده اندواجباراوکالت ومشاوره های رایگان نمودند)اعضاء که ازجیب خود مایه گذاشته وحتاخرج رفت وآمدیاناهاریشان باخودشان بوده!؟
(آیاصنف محترم پزشکان وموضوع طرح تعهدبخدمت آنان چنین است؟)
2-آیا افرادیکه وکیل پایه یک دادگستری میشوند باتوصیه نامه پروانه وکالت کسب میکنندومجانادفترووسایل آنراتبرعااخذمیکنند؟!آیاآنهاازسیاره های دیگرمنظومه خورشیدی آمده اند وهمه اموراتشان دراعلی برایشان محیا است؟آیا خانواده وآنان خرج وخوراک وتوقع ندارندوپرداختی قبوض ودیون دولتی ومالیات وعوارض ماننددگرشهروندان نمیکنند؟
3-متاسفانه*نهادوکالت*بجای نهادینه کردن فرهنگ وکالت بمانندپزشکان*ورسیدگی به تخلفات درجای خود*فرهنگ بستانکاری مردم*راازوکلاء گسترش داده اند.این دقیقاظلم بعدل السویه است.
4-ضمن قدردانی از پیگیری ریاست محترم قوه قضاییه ووزیر محترم دادگستری درحوزه های مختلف توصیه میشود به روسای دادگستری وقضات کشیک ومدیریت اداره معاضدت وکلای مدافع دادگستری هستند:شرعا وقانونا واخلاقا واجب است دستور بفرمایند،مشاوره ها تبرعاومستفادازقانون وکالت اگربایدنص صریح قانون مذکورعمل شود امکانات کافیه ودرحدشئونات وکلاء مدافع فراهم نمایند فی المثال فردی محل خدمت مشارالیه استان البرز است اما محل خدمت مشارالیه هشتگرد است و باید ایشان دفتر وهمچنین وکلیه مواردمعاضدت خودرادرآنجا بدهد باتوجه به آنکه محل اقامتگاه ایشان در آن مکان نیست و بارکودشدید بازار وبالارفتن وتورم لجام گسیخته *جای سخت گرفتن ونامه تخلف ارسال کردن وکیل یا وکلاء مذکور* ))((جایگاهی برای اسکان مبلغی بعنوان کارانه و سرویس برای رفت وآمدوهرسال امتیازبرای رشد وتشویق))قرار دهندتا جایگاه همعرض
[■دادستان ووکلاء■]بعنوان ناظرین واقع برحکومت صحیح محشای قوانین توسط قضات معیین شودودرعین حال برای مشخص شدن تخلف یاعدم تخلف وکلاء بایدضمن بروزرسانی قوانین مربوطه [●قانون تعرفه بندی سالانه بالحاظ قراردادن آمارشوراء پول واعتبار ومراجع ذیربط..قراردهندوبرای تخصص ازنظرعلمی وتخصص به ازاء هرسال درصدی اضافه گردد●]دراختیار کلیه شعبات نهاد وکالت درسراسر ایران وکلیه مجتمع های قضایی بصورت بولتین قراردهندتاهم شهروندان بدانند:
الف:جایگاه وکلاء ودادستانها چیست ومصونیت آنان چیست؟
ب:تخلفات وکلاء وقضات وکارمندان اداری مجتمع های قضایی بصورت احصاء شده چه مواردی است؟
ج:حداقل وحداکثر حق المشاوره،حق المطالعه،حق التحریر،حق السفر،حق السکنی،حق الزحمه والوکاله وکیل مذکورچیست؟
باتوجه بموارد فوق الاشعاربحکایت از ماضی[قیمت نشروچاپ]یک بولتین چندصفحه ایی که بادعوت ازوکلاء درکناراساتیدوقضات باشدو■یک دهم قیمت یک کتاب فله ایی بی مصرف چندصدصفحه هم نمیشود■بحریم وشان اعظم نهاد وکالت ووکلاء احترام گذارده ومطمئناوکلای مدافع دادگستری فارغ ازجناح بندی ها بدون معنا مشتاقانه معاضدت به نحوییکه نصوص صریح قوانین وکالت است رامطالبه خواهندنمود.
والسلام علیکم من اتبع الهدی
دکترمحمدشکیبی نژاد

ADS
ADS
پربازدید