آن مرد درباران آمد! درهوای ابری رفت!! | اتاق خبر
کد خبر: 377240
تاریخ انتشار: 2 آبان 1395 - 10:32
گویی چوب وکاغذ مازندران با نامی آشنا وهمیشگی پیوند خورده بود؛ مردی که درطول زندگی اش هیچگاه ازمشکلات خسته نشد؛ آخراو با مشکلات عجین شده بود!

اتاق خبر: دکتر ابوالفضل روغنی گلپایگانی، مرد روزهای سخت صنعت درچوب وکاغذ مازندران به اندازه یک عمرسختی کشید واینک به حکم وتصمیم هیات مدیره شرکت باید درسنگری دیگر، خدمت به نظام وکشور را مشق نماید. درروزگارنه چندان دوری که صنعت به تنگی نفس افتاده بود، به همت افکارروشن مردی ازجنس رزمندگان دیروزجبهه های نبرد ومدیری ازجنس خدمتگذاران واقعی امروز، چوب وکاغذ جانانه ایستاد؛ اگرچه ازخودی ها وبیگانگان زخم های فراوان برتن رنجورش دارد! چوب وکاغذ درمیدان رقابت ماند؛ چون که امید 2000 کارگروخانواده های آنان به این کارخانه واین مرد بود! چون که بیش از 10 هزارنفربا فعالیت این شرکت امرار معاش می کنند! مشکلات با چوب وکاغذ مازندران عجین شده بود همان طور که با صنعت عجین شده اما دکترصبورو خوش سخن و آینده نگرما خم به ابرو نیاورد ومردانه ایستاد! آخر اوازطفولیت آموخته بود که به جنگ مشکلات برود وروی پاهای کوچکش بایستد! اومرد کوچک خانواده اش بود وحال مردبزرگ چوب وکاغذ مازندران بود! به هردلیلی که حکم وداع دکترمان با چوب وکاغذمازندران را صادرنموده اند، امروزوظیفه داریم به پاس تلاش های خستگی ناپذیرروغنی گلپایگانی ، بایستیم وبا احترام اززحمات ایشان تشکرکنیم وضمن آرزوی توفیق برای مدیرعامل جدید، امیدوارباشیم که بزرگترین کارخانه تولید انواع کاغذ درکشوربا صلابت به فعالیت خود ادامه داده وچوب وکاغذ مازندران همچنان درآسمان صنعت ایران بدرخشد وبزرگی نماید.

95103

نظرات
ADS
ADS
پربازدید