Performancing Metrics

هدف‌گذاری ایجاد ۹۷۰ هزار شغل خالص در سال ۹۶ | اتاق خبر
کد خبر: 402963
تاریخ انتشار: 12 آذر 1396 - 10:52
دولت دوازدهم در گزارشی که از عملکرد ۱۰۰ روزه خود منتشر کرده در تلاش است با اجرای برنامه‌های پیش‌بینی شده، اتخاذ سیاستهای اشتغالزا و رفع موانع مالی در بودجه، به هدفگذاری ۹۷۰ هزار شغل خالص در سال جاری دست یابد و نرخ بیکاری را کاهش دهد.
 
به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، دولـت بـرای صیانـت از اشــتغال موجــود کشــور و گســترش فرصتهــای شــغلی بــه منظــور کاهــش نــرخ بیــکاری بــا هــدف بهبــود وضــع رفاهــی مــردم، افزایــش قــدرت خریــد خانــوار و کاهــش شــکاف درآمــدی، جهتگیری هــا و برنامه هــای مشــخص و هدفمنــدی را دنبــال کــرده است.

مهمتریــن برنامــه دولــت در ســال جــاری، تحــت عنــوان برنامــه اشــتغال فراگیــر اســت کــه بــا توســعه مهارتهــای نیــروی کار، تشــویق ســرمایه گذاری در طرحهــای اشــتغالزا بــا رویکــرد تکمیــل زنجیــره ارزش، تحریــک کارفرمایــان بــه منظــور اســتخدام نیــروی کار جدیــد و کمــک بــه توســعه اشــتغال اقشــار کــم درآمــد ماننــد مددجویــان کمیتــه امــداد و ســازمان بهزیســتی  در نظـر دارد بـه فراینـد ایجـاد اشـتغال در بنگاههـا سـرعت ببخشـد.

در حـال حاضـر، طـرح کارورزی دانش آموختـگان دانشـگاهی و طـرح کارورزی در محیـط کار واقعـی بـه همـراه طـرح پرداخـت حـق بیمــه ســهم کارفرمــا بــرای بنگاههایــی کــه نســبت بــه اســتخدام دانــش آموختــگان دانشــگاهی اقــدام می کننــد وارد مرحلــه عملیاتــی شــده اســت.

دومیـن برنامـه مرتبـط بـا اشـتغال، طـرح تکمیـل و بهره بـرداری از طرحهـای نیمـه تمـام بـا پیشـرفت فیزیکـی بالای ۶۰ درصـد اسـت کـه بـه موجـب آن مقـرر شـده اسـت ۶ هـزار طـرح نیمـه تمـام صنعتـی و معدنـی تکمیـل شود.

ســومین برنامــه دولــت بــا عنــوان طــرح رونــق تولیــد، بــا هــدف رفــع موانــع و رونــق تولیــد و صیانــت از فرصتهــای شــغلی موجــود در حــال اجــرا اســت کــه از طریــق پرداخــت تســهیلات بانکــی بــه بنگاههــای نیازمنــد ســرمایه در گــردش بــه تثبیــت اشــتغال در ایــن بنگاههــا کمــک می کند که بــا اجــرای طــرح مذکــور تعــداد فرصتهــای شــغلی از دســت رفتــه در اقتصــاد کاهــش می یابــد.

در صـورت اجـرای برنامه‌هـای فـوق و رفـع موانـع مالـی مربـوط بـه بودجـه و اسـتفاده حداکثـری از ظرفیتهــا، خالــص اشــتغال ایجــاد شــده در ســال جــاری بــه ۹۷۰ هــزار فرصــت شــغلی خواهد رسید و نــرخ بیـکاری از ۱۲.۴ درصـد در ۱۳۹۵ بـه ۱۱.۶ درصـد در سـال ۱۳۹۶ تنـزل خواهـد کـرد.

بـرآورد مربـوط به نرخ بیکاری مبتنی بر این پیش فرض اسـت کـه نـرخ مشـارکت نیـروی کار در سـال جـاری به ۴۱.۱ درصـد برسـد کـه حـدود ۰.۷ واحـد درصـد بیشـتر از سـال قبـل خواهـد بـود.

اهم برنامه‌های آینده بازار کار

دولـت در نظـر دارد از طریـق برطـرف کـردن موانـع تأمیـن مالـی برنامه اشـتغال فراگیر از محل بودجــه ســال جــاری نســبت بــه ســرعت دادن فراینــد اجرایــی طــرح کارورزی دانــش آموختــگان دانشـگاهی و کارورزی در محیـط کار واقعـی اقـدام کند.

به علاوه از این طریق مشـارکت فعـال ســازمانهای برنامــه و بودجــه اســتانی و نظــارت بــر فراینــد پرداخــت تســهیلات بانکــی از محــل تبصـره ۱۸ قانـون بودجـه و طـرح رونـق تولیـد و تکمیـل طرحهـای صنعتـی و معدنـی نیمـه تمـام، رونـد ایجـاد اشـتغال تسـریع خواهـد شـد.

دومیـن برنامـه آتـی دولـت مربـوط بـه توسـعه فعالیتهـای اقتصـادی پراشـتغال و اجـرای قانــون حمایــت از توســعه و ایجــاد اشــتغال پایــدار در مناطــق روســتایی و عشــایری بــا اســتفاده از منابـع صنـدوق توسـعه ملـی اسـت کـه در شـش ماهـه دوم سـال جـاری عملیاتـی می‌شود. دولـت می توانـد بـا تصویـب آیین نامـه اجرایـی قانـون مذکـور، نسـبت بـه توسـعه اشـتغال در مناطـق روسـتایی و شـهرهای کوچـک اقـدام کند.

سـومین برنامـه دولـت، اجرایـی کـردن مـاده ۳۲ قانـون احـکام دائمـی برنامه هـای توسـعه اسـت کـه بـه موجـب آن شهرسـتانهایی کـه دارای نـرخ بیـکاری بالاتر از میانگیـن نـرخ بیـکاری کشـور هسـتند بـه عنـوان مناطـق عـدم برخـوردار از اشـتغال تعریـف می شـوند و تحت معافیـت مالیاتـی بـرای سـرمایه گذاری واحدهـای صنعتـی، معدنـی و خدماتـی قرار می‌گیرند. افـزون بـر ایـن، برنامه هـای مشـوق اشـتغالزایی و کارورزی در ایـن مناطـق بـه اجـراء گذاشـته می‌ شـود.

چهارمیــن برنامــه دولــت در راســتای اجــرای برنامه‌هــای اقتصــاد مقاومتــی مربــوط بــه متناسب ســازی تحصیــل و اشــتغال اســت تــا بــه افزایــش اشــتغال پذیری دانــش آموختــگان دانشــگاهی کمــک نمایــد کــه اهــم محورهــای آن عبارتنــد از:

۱.تعریــف دوره‌هــای آمــوزش تکمیلــی در چارچــوب نظــام صالحیــت حرفــهای و ارایــه گواهینامه هــای ســطوح مهارتــی و تخصصــی

۲.رتبه بنــدی دانشــگاههــا و موسســات آمــوزش عالــی بــر مبنــای میــزان اشــتغال پذیــری فارغ التحصیلان

۳.نظــارت بــر دوره‌هــای آموزشــی کاربــردی برگــزار شــده در محیطهــای دانشــگاهی بــا رویکــرد افزایــش اشــتغال پذیری

۴.توسعه دوره‌های کارآموزی و کارورزی در دوره های آموزش عالی

۵.جهت دهــی بــه یارانه‌هــای دانشــگاهها و موسســات آمــوزش عالــی بــر مبنــای میــزان اشــتغال پذیری فارغ التحصیـلان

۶.حمایــت مالــی از بنگاههــای اقتصــادی جــذب کننــده دانشــجویان و فارغ التحصیـلان دانشــگاهی در دوره‌هــای کارورزی

انتهای پیام/

نظرات
ADS
ADS
پربازدید