Performancing Metrics

مدت عدم اشتغال مجاز در مشاغل سخت به یک سال افزایش یافت | اتاق خبر
کد خبر: 82804
تاریخ انتشار: 20 مهر 1393 - 12:35
   
عدم اشتغال به کار سخت و زیان‌آور در طول دوره اشتغال به مشاغل سخت و زیان آور (به جز در موارد مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده) برای مدت بیشتر از یک سال موجب بر هم خوردن توالی می‌شود.
خبرگزاری فارس - هیئت وزیران در جلسه 93.05.06 به پیشنهاد وزارتخانه‌های تعاون کار ورفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی موافقت کرد، آیین‌نامه اجرایی بند 5 جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72و77 وتبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371 -مصوب 1380 -موضوع مصوبه شماره 15365/ت36005 ه مورخ 5/2/1386 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح شود: 1- ماده 12 به شرح زیر اصلاح می شود: الف- جزء ط بند 2 حذف می شود ب- متن زیر جایگزین بند 3 و جزءهای آن می شود: 2- علاوه بر موارد مذکور در بند 2 این ماده عدم اشتغال به کار سخت و زیان آور در طول دوره اشتغال به مشاغل مزبور تحت هر عنوان برای مدت یک سال وکمتر از آن موجب بر هم خوردن توالی نمی شود. موارد و مدت‌های موضوع بند 1 این ماده تابع حکم همان بند خواهد بود. متن زیر به عنوان بند 4 اضافه می شود: 3- عدم اشتغال به کار سخت و زیان‌آور در طول دوره اشتغال به مشاغل مزبور تحت هر عنوان (به جز در موارد مذکور در بندهای 1و 2 این ماده) برای مدت بیشتر از یک سال موجب بر هم خوردن توالی می‌شود و بیمه شده برای استفاده از مزایای این قانون باید حداقل 25 سال تمام در مشاغل یاد شده اشتغال به کار داشته باشد. 4- ماده 14 به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 14- کارفرما مکلف است پس از تقاضای بیمه شده و با احراز شرایط بازنشستگی وی، حسب مورد مبالغ مقرر در جزء های 4و6بند ب ماده واحده قانون یادشده را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید. معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را در تاریخ 14/7/1393 ابلاغ کرده است.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید