ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮق ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ | اتاق خبر
کد خبر: 301110
تاریخ انتشار: 18 آذر 1394 - 09:45
ﻣﻌﺎون ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺒﮑﮫ ﺑﺮق اﯾﺮان در ﭘﺎﺳﺦ به ﺳﻮال ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﺗﺎق ﺧﺒﺮ:
ﺑﺨﺶ اﻧﺮژی و ﺑﺨﺼﻮص ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق در ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﻮرازاھﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮﺧﻮرداراﺳﺖ. اھﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺗﻤﺎم زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﮭﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

اتاق خبر - محمد حسن گودرزی: ﺑﺨﺶ اﻧﺮژی و ﺑﺨﺼﻮص ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق در ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﻮرازاھﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮﺧﻮرداراﺳﺖ. اھﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺗﻤﺎم زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﮭﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.روز ﯾﮑﺸﻨﺒﮫ دﮐﺘﺮ داوود ﻓﺮخ زاد ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺒﮑﮫ ﺑﺮق اﯾﺮان ﻣﯿﮭﻤﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﯾﻒ ﺑﻮد و در ﻣﻮرد اھﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﺑﮫ ﺳﻮاﻻت آﻧﮭﺎ ﭘﺎﺳﺦ داد.

ﻓﺮخ زاد در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺳﻮال ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﺗﺎق ﺧﺒﺮ در ﻣﻮرد اﻣﮑﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﮫ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺎز ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﮐﮫ ﺗﻌﯿﯿﻦ ظﺮﻓﯿﺖ ﺑﮭﯿﻨﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق دارای اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ ﮔﻔﺖ: اﮔﺮ در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﮫ در ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﮐﮫ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ از ﻧﻈﺮ ھﺰﯾﻨﮫ ﺑﮫ ﺻﺮﻓﮫ ﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺎﻣﻠﮭﺎی اﻧﺮژی اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ. در ﺑﺤﺚ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﺑﺎﯾﺪ ارزاﻧﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮﯾﻦ روش را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.

ﻓﺮخ زاد در ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ ذﮐﺮ آﻣﺎری ﺑﮫ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق در اﯾﺮان ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺮداﺧﺖ. وی ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﮐﺸﻮر را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق در ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر ﺑﮫ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ اﻧﺮژی در ﻧﯿﻤﮫ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ: ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق در ﻧﯿﻤﮫ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق در ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر، ﺑﺮﺧﻼف ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮑﺴﺎن در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﺮﯾﺪور ﻗﻮی ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژی از ﺟﻨﻮب ﺑﮫ ﺷﻤﺎل اﺳﺖ.

ﭼﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رﺷﺪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق از طﺮﯾﻖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ھﺎی اﺗﻤﯽ را دارد. اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎز اروﭘﺎ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی ھﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرھﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽﺳﺎزﮔﺎرﺗﺮﻧﺪ.

وی در اداﻣﮫ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل و اراﺋﮫ ﻧﻤﻮدارھﺎﯾﯽ از ﻧﺤﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﮭﺎن، ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ، ﮔﺎز، اﻧﺮژی ھﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎد و ﻧﯿﺮوﮔﺎھﮭﺎی اﺗﻤﯽ را از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺴﺖ. ﻓﺮخ زاد ﮔﻔﺖ: ﭼﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رﺷﺪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق از طﺮﯾﻖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ھﺎی اﺗﻤﯽ را دارد. اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎز اروﭘﺎ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی ھﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرھﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽﺳﺎزﮔﺎرﺗﺮﻧﺪ. اﻣﺎ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ و اﯾﺮان ﮔﺎز ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق اﺳﺖ. اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺎز ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ارزش ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد. اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژی ﺑﺎ رازش ﺗﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد. ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎﯾﻊ ﺟﮭﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺮق در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎطﻖ ﺟﮭﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ.

ﻓﺮخ زاد ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﺗﻔﺎوت ﻗﺪرت اﺳﻤﯽ و ﻗﺪرت ﻋﻤﻠﯽ را اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮرﺑﯿﻦ ھﺎی ﮔﺎزی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زﯾﺎد اﯾﻦ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ھﺎ ﺑﮫ ﮔﺮﻣﺎ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ:اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﻄﻒ ﺧﺪا و ﺗﻼﺷﮭﺎی ﻣﮭﻨﺪﺳﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺧﻼف ﮐﺸﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﮫ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮق ﮔﺴﺘﺮده ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﯾﻢ. وی  ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺮق در ﮐﺸﻮر را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ (ﺣﺪود ده ﺳﻨﺖ) ﺑﺎﻻ داﻧﺴﺖ و ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ﮐﻢ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ داﻧﺴﺖ و از ورود ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد. وی ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎﻟﯽ از ﻗﻄﻊ ﺑﺮق در ﺳﺎل 85 در ﺗﮭﺮان و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺮای ﺷﮭﺮ ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪ ﮔﻔﺖ: اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﺧﺖ ﭘﺎﮐﯽ ﻣﺜﻞ ﮔﺎزطﺒﯿﻌﯽ از روﺷﮭﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺮژی ھﺴﺘﮫ ای و ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 ﻓﺮخ زاد در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺴﮫ ﺑﮫ ﺳﻮاﻻت ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﻣﻮرد ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﭘﺎﺳﺦ داد.

نظرات
ADS
ADS
پربازدید