رئیس‌جمهوری دیماه پارسال، لایحه بودجه سال ١٣٩٥ کل کشور و لایحه برنامه ششم توسعه را به مجلس ارائه کرد؛ براساس ماده‌واحده، بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور از حیث منابع بالغ‌بر نه میلیون و پانصد و بیست‌وشش هزار و سیصد و هفتادوشش میلیارد و چهارصد و هفتادوشش میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ‌بر نه میلیون و پانصد و بیست‌وشش هزار و سیصد و هفتادوشش میلیارد و چهارصد و هفتادوشش میلیون ریال است.

منبع:برنا