بارندگی در شرق و غرب کشور طی سه روز آینده | اتاق خبر
کد خبر: 333769
تاریخ انتشار: 28 فروردین 1395 - 09:48
سازمان هواشناسی کشور می‌گوید بارندگی روزهای اخیر طی سه روز آینده در شرق کشور ادامه دارد و سامانه دیگری هم از شمال غرب وارد کشور می‌شود که بارش‌های پراکنده در این مناطق را در پی خواهد داشت.

اتاق خبر: مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور،‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎرﺷﯽ ﻃﯽ ﺳﻪ روز آﯾﻨﺪه در ﺷﻤﺎل ﺷﺮق و ﺷﺮق ﮐﺸﻮر رﮔﺒﺎر و رﻋﺪ وﺑﺮق‪ ،‬وزش ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺎرش ﺗﮕﺮگ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬

احد وظیفه افزود: از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر اﻣﻮاج ﮐﻢ‬ ‫داﻣﻨﻪ ﺗﺮاز ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺟﻮ از ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﮐﺸﻮر و ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر ﻃﯽ ﺳﻪ روز آﯾﻨﺪه اﺑﺮﻧﺎﮐﯽ و ﺑﺎرش ﭘﺮاﮐﻨﺪه و وزش ﺑﺎد‪ ،‬در اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود‪.

به گفته وی به علت ﻧﻔﻮذ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺷﻤﺎﻟﯽ از اواﺧﺮ روز‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ‪ ،‬ﺑﺎرش در ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎی ﺧﺰر در روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.

ﻃﯽ روزﻫﺎی ﺷﻨﺒﻪ‪ ،‬ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ و دوﺷﻨﺒﻪ، ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﺮﻗﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس‪ ،‬ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و درﯾﺎی ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ وزش‬ ‫ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻮاج ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﯽ ﺳﻪ روز آﯾﻨﺪه در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺎط ﺷﺮق و ﺟﻨﻮبﺷﺮق ﮐﺸﻮر وزش ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﮔﺮدوﺧﺎک ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

سازمان هواشناسی امروز هوای تهران را ‫ﻧﯿﻤﻪ اﺑﺮی در ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ، ﺑﺎرش ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﮔﺎﻫﯽ‬ ‫رﻋﺪوﺑﺮق و وزش ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ‬ پیش‌بینی کرده است. بیشترین و کمترین دمای هوای پایتخت ۲۱ و ۱۰ درجه سانتیگراد اعلام شده است.

منبع:مهر

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید