استقرار نظام كيفيت مطابق با استانداردهاي روز در ايران‌خودرو | اتاق خبر
کد خبر: 366118
تاریخ انتشار: 30 مرداد 1395 - 10:14
كيفيت يكي از شاخص‌هاي اصلي رضايتمندي مصرف‌كنندگان محسوب مي‌شود كه پيكره اصلي ايران‌خودرو با هدف افزايش مستمر و مداوم آن شكل گرفته است.

اتاق خبر: كيفيت يكي از شاخص‌هاي اصلي رضايتمندي مصرف‌كنندگان محسوب مي‌شود كه پيكره اصلي ايران‌خودرو با هدف افزايش مستمر و مداوم آن شكل گرفته است. كيفيت مهم‌ترين عامل وفاداري مشتريان در بازار رقابتي امروز به‌شمار مي‌رود. گروه صنعتي ايران‌خودرو پروژه‌هاي متنوعي براي ارتقاي كيفيت محصولات در زنجيره ارزش خود تعريف كرده و اجرا مي‌كند.    

هدف‌گذاري 20 هزار كيلومتري

ارتقاي كيفيت خود يك راه بي‌پاياني است كه بستگي به شرايط فضاي كسب و كار، ورود تكنولوژي‌هاي صنعتي و سرمايه‌گذاري دارد.  برنامه كيفي ايران‌خودرو به گونه‌يي طرح‌ريزي شده كه بايد خودرو توليدي با 20هزار كيلومتر پيمايش مشكلي نداشته باشد. اين اقدام ابتدا از 10 هزار كيلومتر شروع شده و در حال حاضر تلاش مي‌شود تا به 20 هزار كيلومتر افزايش يابد. ارتقاي كيفيت محصولات براي پيمايش‌هاي بالاتر از اين نيز در ايران‌خودرو هدف‌گذاري شده است.

ارتقاي كيفيت محصولات در ايران‌خودرو برمبناي راهبردها و اهداف مشخصي دنبال مي‌شود. توليد و تحويل محصول و خدمات بدون عيب از اهداف اصلي ايران‌خودرو است. براين اساس با بررسي وضعيت موجود و مقايسه تطبيقي با ساير خودروسازان، تدوين اهداف بلندمدت كيفيت تا سال 1400 مبتني‌بر شاخص‌هاي جهاني در سطوح مختلف تعيين و در دستور كار قرار گرفته است. رسيدن به متوسط فعلي جهاني در سال‌هاي آينده و رتبه درخور ايران‌خودرو تا سال 1400 از مباني اصلي تعيين اهدف بلندمدت به شمار مي‌رود.

افزايش رقابت‌پذيري با استراتژي كيفي

در سال‌هاي اخير با افزايش سطح توليدات و تنوع آنها، فشردگي بازار، بالا رفتن سطح انتظارات مشتريان و همچنين بحران اقتصاد جهاني، نيازمندي‌هاي بازار دچار تغييرات اساسي شده است. بدون ترديد، در چنين برهه‌يي از زمان، شركت‌هاي موفق، داراي استراتژي‌ها و برنامه‌هاي تجاري كارآمد و جامعي هستند كه در آن تمام جنبه‌هاي موثر در ايجاد مزيت رقابتي و ارزش‌ساز تعيين و تعريف شده، به‌طوري كه مبناي انجام همه تصميمات، اقدامات و فعاليت‌ها از بالاترين تا پايين‌ترين سطوح است.  همچنين يكي از مهم‌ترين استراتژي‌هاي كاركردي يك سازمان براي كسب مزيت رقابتي، استراتژي‌هاي كيفيت است. لازم است اين استراتژي، در راستاي افزايش بهره‌وري با رويكردي چند جانبه به عوامل موثر بر كيفيت محصولات، فرآيندها و خدمات، زمان تحويل و هزينه تدوين شده و در راستاي استراتژي‌هاي كلان سازمان قرار گيرد تا بتواند با ايجاد هم‌افزايي، سازمان را در مسير تعالي خويش و كسب مزيت‌هاي رقابتي ياري كند.

 مسير ناگريز براي خودروساز شدن

هدف اصلي گروه صنعتي ايران‌خودرو، خودروساز شدن و رسيدن به سطح كيفي خودروسازان جهاني است كه براي دستيابي به اين امر تغييرات ساختار گسترده‌يي در حوزه‌هاي توليد، مهندسي و كيفيت طراحي و پياده‌سازي شده كه هدف از اين تغييرات صيانت از مشتريان از طريق مديريت متمركز بر فعاليت‌هاي اصلي و كليدي تاثيرگذار بر كيفيت محصولات و خدمات شركت است. تقويت رويكرد خودكنترلي در فرآيندهاي ساخت و توليد، تقويت گيت‌هاي تجاري‌سازي ACOM و بازرسي قبل از تحويل PDI از طريق انتقال اين فعاليت‌ها به كيفيت مركزي و سازمان فروش، سيستم رفع ايرادات در فرآيند توليد و كيفيت در فرآيند ساخت و توليد بخشي از اين فعاليت‌هاست.

براي اطمينان از اينكه كليه راهكارها و اقدامات مربوط به كيفيت در راستاي رضايت حداكثر مشتريان است، ايران‌خودرو براساس اطلاعات دريافتي از مشتريان در سال94 تعداد 255 مصوبه در 65 جلسه ستاد عالي ارتقاي كيفيت در جهت بهبود پروژه‌ها تصويب كرد. روند افزايشي متوسط رضايتمندي مشتريان از كيفيت محصولات سواري توليدي ايران‌خودرو حاكي از برنامه‌ريزي‌هاي اثربخش و جهش كيفيت طي سال‌هاي اخير است.

 برنامه‌هاي سال95

اين شركت برنامه‌هاي كلان كيفي ديگري براي اجرا در سال95 طرح‌ريزي كرده است. كاهش عيوب محصولات نزد مشتريان و عدم مراجعه مشتري تا كيلومتر كاركرد 10هزار، استانداردسازي سيستم‌ها و فرآيندهاي كيفي و كاهش هزينه‌هاي شكست كيفي از جمله اهداف كلان ايران‌خودرو در اين بخش است.

كيفيت در زنجيره تامين و توليد ايران‌خودرو از سوي تيم‌هاي متخصص كيفيت همواره مورد رصد و پايش قرار مي‌گيرد و براساس آن برنامه‌هاي بهبود به صورت مستمر اجرا مي‌شود. برنامه‌هاي بهبود كيفيت در حوزه تامين كه در سال جاري اجرا خواهد شد شامل برنامه‌هاي زيرساختي زنجيره تامين، ارتقاي كيفي قطعات و مجموعه‌ها در محصولات جاري و كيفيت تكوين قطعات در محصولات جديد است.

در بخش برنامه‌هاي بهبود كيفيت در حوزه تضمين كيفيت فرآيند نيز هدف و برنامه‌هاي كلاني ترسيم شده است. كاهش عيوب محصولات از نظر مشتريان، استانداردسازي سيستم‌ها و فرآيندهاي كيفي و كاهش هزينه‌هاي شكست كيفي از جمله برنامه‌هايي است كه در سال 95 براي دستيابي به اهداف اين بخش تعريف شده است.

همچنين در حوزه طرح‌ريزي كيفيت نيز برنامه‌هاي بهبودي براي اجرا در سال95 درنظر گرفته شده است. برنامه كلان در اين بخش استانداردسازي سيستم‌ها و فرآيندهاي كيفي و كاهش عيوب محصولات از نظر مشتريان است.

براي دستيابي به اهداف هر بخش رويكردهاي ويژه‌يي نيز طرح‌ريزي شده است كه با اجراي آن اهداف كيفيت در سال95 محقق خواهد شد.

 يكپارچه‌سازي سايت‌هاي توليدي

يكپارچه‌سازي سايت‌هاي توليدي نيز از ديگر اهداف كيفي است كه ايران‌خودرو در نظر دارد با اجراي برنامه‌هاي بهبود كيفيت در سايت‌هاي توليدي درسال جاري به آن دست يابد. كاهش عيوب محصولات توليدي در سايت‌هاي ايران‌خودرو از نظر مشتريان، استانداردسازي سيستم‌ها و فرآيندهاي كيفي و هزينه‌هاي كيفيت از برنامه‌هاي كلان در اين بخش است.  نتايج ارزيابي‌هاي شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران كه براساس معيارهاي سازمان گسترش و نوسازي صنايع صورت مي‌گيرد، مويد روند بهبود كيفيت در محصولات شركت ايران‌خودرو است.

شركت ايران‌خودرو با بيشترين محصول توليدي در رنج 25 تا 50ميليون تومان 30‌درصد بهبود را از ابتداي رويه جديد ISQA داشته است. براساس نتايج ارزيابي‌هاي اين شركت محصولات رانا، پژو پارس و دنا بيشترين بهبود در توليدات داخلي كشور را داشته‌اند.  نتايج ارزيابي‌ شاخص‌هاي پس از تحويل در پايان سال94 نشان مي‌دهد، ميزان بهبود ضريب مراجعات تا 10هزار كيلومتر نسبت به ابتداي سال94 در تمام محصولات ايران‌خودرو 39‌درصد است. همچنين ميزان بهبود ضريب مراجعات تا 5هزار كيلومتر كه شاخص مهمي براي ارزيابي كيفيت محصولات به شمار مي‌رود نيز نسبت به ابتداي سال94 براي كليه محصولات ايران‌خودرو 5‌درصد است.

شاخص آديت ظاهري محصولات پارس، پژو 405 و آريسان به ترتيب 33، 51 و 672‌درصد بهبود در سال 94 را نشان مي‌دهد. در همين سال شاخص آديت عملكردي محصول پارس، پژو 405 و آريسان به ترتيب داراي 35، 22 و 2‌درصد بهبود بوده است.  بنا بر اندازه‌گيري‌هاي شركت بازرسي و كيفيت استاندارد ايران، در سال گذشته شاخص برگشتي قطعات C100 براساس IN در بازه 5هزار كيلومتر 14‌درصد بهبود يافته است. همچنين شاخص C100 در سه ماه پس از تحويل محصول پارس، پژو 405 و آريسان به‌طور ميانگين به ترتيب 55، 50 و 57‌درصد بهبود را نشان مي‌دهد. همچنين روند متوسط امتياز منفي آديت ايدرو از سال89 تا 94 حكايت از كاهش معني‌دار امتيازات منفي محصولات ايران‌خودرو دارد. به گونه‌يي كه متوسط امتياز منفي محصولات ايران‌خودرو از عدد 93 در سال89 به عدد 28 در سال94 كاهش يافته است. در مجموع گزارش‌ها و ارزيابي‌هاي صورت گرفته در كيفيت محصولات توليدي گروه صنعتي ايران‌خودرو بيانگر استقرار نظام كيفيت مطابق با استانداردهاي روز در اين شركت است. ايران‌خودرو با هدف تامين و جلب رضايت مشتريان همواره دنبال اجراي برنامه‌هاي بهبود در حوزه‌هاي مختلف تامين و توليد است.

كيفيت مسيري بي‌پايان است كه اين خودروساز مصمم است با قدرت و اراده‌يي كه در پيش گرفته در اين مسير گام بردارد.

منبع: تعادل

95103

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید