راه‌اندازی ﻗﺮارداد آﺗﻲ ﺳﻜﻪ ﻃﻼ | اتاق خبر
کد خبر: 44129
تاریخ انتشار: 18 شهریور 1392 - 14:52
 
ﻗﺮارداد آتی سکه طلا ﺗﺤﻮﻳـﻞ دي ماه ۹۲ از روز ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ۲۱ شهریورماه راه اﻧﺪازي ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
مهر -بورس کالا اعلام کرد: به اطلاع ﻓﻌﺎﻻن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺮاردادﻫﺎي آﺗﻲ ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ، ﻗﺮارداد آﺗـﻲ ﺳـﻜﻪ ﻃـﻼ، ﺗﺤﻮﻳـﻞ دي ﻣـﺎه ۱۳۹۲ از روز ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۱ راه اﻧﺪازي ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻗﺮاردادﻫﺎي آﺗﻲ در اوﻟﻴﻦ روز ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ، ﺑﺪون ﺣﺪ ﻧﻮﺳﺎن ﻗﻴﻤﺘﻲ، ﺑﺎ دوره ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺑـﻪ ﻣـﺪت ۳۰ دقیقه در اﺑﺘﺪاي ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ آﻏﺎز و ﺑﺎ دوره ﻋﺎدي ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ و اﻋﻤﺎل ﺣﺪ ﻧﻮﺳﺎن ﻗﻴﻤﺖ روزاﻧﻪ اداﻣﻪ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ. ﻗﻴﻤـﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻗﺮارداد آﺗﻲ، ﻫﻤﺎن ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺸﻒ ﺷﺪه در ﺣﺮاج ﺗک ﻗﻴﻤﺘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺒﻨﺎي ﺣﺪ ﻧﻮﺳﺎن ﻗﻴﻤﺖ روزاﻧـﻪ ﺑـﺮاي اداﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﺣﺮاج ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺣـﺮاج تک ﻗﻴﻤﺘـﻲ، ﻗﺮارداد آﺗﻲ ﻣﺘﻮﻗﻒ و ﻣﺠﺪداً ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ، روز ﻛﺎري ﺑﻌﺪ ﺗﻜﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.  
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید