نقد پدیدار شناسی | اتاق خبر
ADS
پربازدید

نقد پدیدار شناسی

RSS
توسط انجمن نقد ادبی ایران برگزار شد:
انجمن نقد ادبی ایران در دوازدهمین نشست نقد رمان که در محل انتشارات علمی و فرهنگی برگزار می کند به مطالعه برخی مفاهیم پدیدارشناسی در رمان در جستجوی زمان از دست رفته پرداخت.
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر