کاهش محسوس دما، باران و برف در شمال کشور | اتاق خبر
کد خبر: 334207
تاریخ انتشار: 29 فروردین 1395 - 16:15
سازمان هواشناسی کشور پیش‌بینی کرده که امروز شمال شرق کشور و سواحل شرقی دریای خزر کاهش قابل ملاحظه هوا، باران و در نقاط کوهستانی برف را شاهد خوهد بود.

اتاق خبر: مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور، ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺧﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮاﺷﻨﺎسی ﺑﺎ ﻋﺒﻮر اﻣﻮاج از ﻻﻳﻪ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺟﻮ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاری ﻫﻮا در ﻧﻮار ﺷﻤﺎلی ﻛﺸﻮر می‌ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻔﻮذ ﻫﻮای ﺳﺮد ﺷﻤﺎلی از روی درﻳﺎی ﺧﺰر ﺑﺮ روی ﻣﻨﺎﻃﻖ‬ ‫ﺷﻤﺎلی ﻛﺸﻮر، در روز ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ دﻣﺎ و ﺑﺎرش ﺑﺎران در ﺷﻤﺎل ﺷﺮق و ‬ﺷﺮق ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﺰر ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ می‌ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎرش در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎنی به صورت ﺑﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.

احد وظیفه افزود: از اواﺳﻂ‬ ‫روز به تدریج در سایر مناطق ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎلی ﻛﺸﻮر اﺑﺮﻧﺎکی اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﭘﺎره‌ای ﻧﻘﺎط رﮔﺒﺎر ﺑﺎران و وزش ﺑﺎد ﺷﺪﻳﺪ در اواﻳﻞ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ و اواﻳﻞ ﺷﺐ رخ می‌دﻫﺪ ﺳﭙﺲ ﺑه تدرﻳﺞ از ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاری ﻫﻮا‬ ‫ﻛﺎﺳﺘﻪ می‌ﺷﻮد‪.‬‬

به گفته وی فردا دوﺷﻨﺒﻪ ﻋﻤﺪه ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاری و ﺑﺎرش در ﺷﺮق‪ ،‬ﺷﻤﺎل ﺷﺮق‪ ،‬ﻣﺮﻛﺰ و ﻧﻴﻤﻪ ﺷﺮﻗﻲ ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﺒﺮز است، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل رﮔﺒﺎر ﺧﻔﻴﻒ ﺑﺎران در ﺳﺎﻋﺎت ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب و ارﺗﻔﺎﻋﺎت زاﮔﺮس‬ ‫ﻣﺮﻛﺰی دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻴﺴﺖ. همچنین ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎیی در ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر در اﻳﻦ روز ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدی ﺑﺮ می‌ﮔﺮدد‪.‬‬

‫روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روزﻫﺎی ﻗﺒﻞ از آن از ﺷﺪت ﺑﺎرش ﻛﺎﺳﺘﻪ میﺷﻮد، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل رﺧﺪاد ﺑﺎرش ﺑﺎران در ﻣﺮﻛﺰ‪ ،‬ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﺒﺮز ﻣﺮﻛﺰی و ﺷﻤﺎل ﺷﺮق و ﺑه ﺼﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب و ﺷﺮق ﻛﺸﻮر‬ ‫ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ می‌ﺷﻮد.

همچنین طی ﺳﻪ روز آﻳﻨﺪه ﻧﻴﻤﻪ ﺷﺮقی ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ وزش ﺑﺎد ﺷﺪﻳﺪ ﻃﻮﻓﺎنی ﺧﻮاﻫﺪ بود.

سازمان هواشناسی کشور هوای امروز تهران را ﻛﻤی اﺑﺮی و در ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ رﮔﺒﺎر ﺑﺎران و وزش ﺑﺎد‬ پیش‌بینی کرده و بیشترین و کمترین دمای هوای پایتخت ۲۲ و ۱۱ درجه سانتیگراد اعلام شده است.

منبع:مهر

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید