گرد و غبار در غرب | اتاق خبر
کد خبر: 348705
تاریخ انتشار: 17 خرداد 1395 - 01:57
سازمان هواشناسی اعلام کرده طی دو روز آينده در غرب کشور احتمال گرد و غبار و فردا در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب‪ ،‬داﻣﻨﻪ ﻫﺎی اﻟﺒﺮز‪ ،‬ﺷﺮق و ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ ازﻣﺮﮐﺰ ﮐﺸﻮر احتمال بارندگی وجود دارد.

به گزارش اتاق خبر، مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور  گفت: بررسی آﺧﺮﯾﻦ داده ﻫﺎ وﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺪﻟﻬﺎی ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﮔﺬر ﻣﻮج ﺗﺮاز ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺟﻮ از ﻧﻮار ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر است‪،‬ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻃﯽ اﻣﺮوز در ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ از ﺷﻤﺎل ﻏﺮب‪ ،‬ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﺒﺮز ﺷﺮﻗﯽ‪ ،‬ﺷﻤﺎل ﺷﺮق‬ ‫و ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﮐﺸﻮر اﻓﺰاﯾﺶ اﺑﺮ‪ ،‬در ﺑﻌﺪ ازﻇﻬﺮ و اواﯾﻞ ﺷﺐ رﮔﺒﺎر و رﻋﺪ وﺑﺮق و وزش ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻮﻗﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬

احد وظیفه افزود: روز دوﺷﻨﺒﻪ درﺷﻤﺎل ﻏﺮب‪ ،‬داﻣﻨﻪ ﻫﺎی اﻟﺒﺮز ﻏﺮﺑﯽ‪ ،‬ﺷﻤﺎل‬ ‫ﺷﺮق‪ ،‬ﺷﺮق، ‬ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺟﻨﻮب ﺷﺮق و ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ از ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺸﻮر در ﺑﻌﺪ ازﻇﻬﺮ اﻓﺰاﯾﺶ اﺑﺮ و رﮔﺒﺎر و رﻋﺪ وﺑﺮق ﮔﺎﻫﯽ وزش ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻮﻗﺘﯽ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد‪ .‬اﯾﻦ ﻣﻮج روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ در ﺷﻤﺎل ﺷﺮق‪ ،‬ﺷﺮق‬ ‫و مناطقی از ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﮐﺸﻮر ﺳﺒﺐ رﮔﺒﺎر و رﻋﺪ وﺑﺮق و وزش ﺑﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ ،‬. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ روز ﺑﺎرش ﭘﺮاﮐﻨﺪه در ﺷﻤﺎل آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

به گفته وی طی دو روز آﯾﻨﺪه‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮد و ﺧﺎک در ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﻣﺮزﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻬﯿﺎست از این رو در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از ﺷﻤﺎل ﻏﺮب‪ ،‬ﻏﺮب و ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدوﺧﺎک‬ ‫ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

سازمان هواشناسی هوای پایتخت را ‫ﺻﺎف و وزش ﺑﺎد در ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ اﻓﺰاﯾﺶ اﺑﺮ ﮔﺎﻫﯽ‬ ‫وزش ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎد و ﮔﺮد و ﺧﺎک پیش‌بینی کرده و بیشترین و کمترین دمای هوای تهران ‬را ۳۵ و ۲۴ درجه سانتیگراد پیش‌بینی کرده است.

منبع: مهر

94104

نظرات
ADS
ADS
پربازدید