افزايش 4 درصدي قيمت مسكن در زمستان 92 | اتاق خبر
کد خبر: 64691
تاریخ انتشار: 28 خرداد 1393 - 14:01
اعتماد- آخرين گزارش مركز آمار ايران از قيمت و اجاره مسكن در تهران، از افزايش 2/63 درصدي تعداد معاملات و 4 درصدي قيمت اجاره در زمستان سال 92 نسبت به يك‌سال قبل از آن حكايت دارد؛ هر چند روند قيمت‌ها حاكي از آن است كه قيمت اجاره نسبت به فصل پاييز 92، 1/9 درصد كاهش داشته است. براساس اين گزارش، متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد وديعه پرداختي براي اجاره يك مترمربع زيربناي مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهر تهران 15 هزار و 720 تومان بوده كه نسبت به فصل قبل 1/9 درصد كاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 4 درصد افزايش داشته است. همچنين تعداد معاملات اجاره زيربناي مسكوني انجام شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهر تهران نسبت به فصل قبل (پاييز 92) 1/6 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (زمستان 91) 2/63 درصد افزايش داشته است. در ميان مناطق 22گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد وديعه پرداختي براي اجاره يك مترمربع زيربناي مسكوني معامله شده 25 هزار و 341 تومان در منطقه يك و كمترين آن هشت هزار و 278 تومان در منطقه 19 بوده است. تغييرات مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد وديعه پرداختي براي هر مترمربع زيربناي مسكوني در معاملات انجام شده بين حداقل دو هزار و 160 تومان در منطقه 20 و حداكثر 89 هزار و 84 تومان در منطقه يك بوده است. همچنين از كل معاملات اجاره زيربناي مسكوني در مناطق 22گانه شهرداري تهران، منطقه 5 با 4/13 درصد داراي بيشترين سهم و منطقه 22 با 6/1 درصد داراي كمترين سهم هستند. 7/0 درصد افزايش قيمت مسكن در همين حال، گزارش مركز آمار ايران نشان مي‌دهد كه متوسط قيمت فروش هر مترمربع زيربناي مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهر تهران سه هزار و 658 هزار تومان بوده كه نسبت به فصل قبل سه درصد كاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 7/0 درصد افزايش داشته است. همچنين تعداد معاملات فروش زيربناي مسكوني انجام شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهر تهران نسبت به فصل قبل 3/59 درصد افزايش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 3/24 درصد كاهش داشته است. در ميان مناطق 22گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط قيمت فروش يك مترمربع زيربناي مسكوني معامله شده در حدود هفت هزار و 678 هزار تومان در منطقه يك و كمترين آن در حدود يك‌هزار و 840 هزار تومان در منطقه 18 بوده است. تغييرات قيمت فروش هر مترمربع زيربناي مسكوني در معاملات انجام شده بين حداقل 716 هزار تومان در منطقه 12 و حداكثر 21 هزار و 258 هزار تومان در منطقه 2 بوده است. همچنين از كل معاملات انجام شده براي فروش زيربناي مسكوني در مناطق 22گانه شهرداري تهران، منطقه 5 با 5/11 درصد داراي بيشترين سهم و منطقه 22 با 7/0 درصد داراي كمترين سهم هستند. كاهش 5/10 درصدي قيمت زمين متوسط قيمت فروش هر مترمربع زمين يا زمين ساختمان‌هاي مسكوني كلنگي معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهر تهران چهار هزار و 246 هزار تومان بوده كه نسبت به فصل قبل 6/2 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 5/10 درصد كاهش داشته است. همچنين تعداد معاملات فروش زمين يا زمين ساختمان‌هاي مسكوني كلنگي انجام شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهر تهران نسبت به فصل قبل 5/24 درصد افزايش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 5/41 درصد كاهش داشته است. در ميان مناطق 22 گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط قيمت فروش يك مترمربع زمين يا زمين ساختمان‌هاي مسكوني كلنگي معامله شده در حدود هشت هزار و 409 هزار تومان در منطقه سه و كمترين آن در حدود يك‌هزار و 463 هزار تومان در منطقه 20 بوده است. تغييرات قيمت فروش هر مترمربع زمين يا زمين ساختمان‌هاي مسكوني كلنگي در معاملات انجام شده بين حداقل يك‌هزار و 87 هزار تومان در منطقه 19 و حداكثر 19 هزار و 654 هزار تومان در منطقه يك بوده است. همچنين از كل معاملات انجام شده براي فروش زمين يا زمين ساختمان‌هاي مسكوني كلنگي در مناطق 22گانه شهرداري تهران، منطقه يك با 6/8 درصد داراي بيشترين سهم و منطقه 21 با 8/0 درصد داراي كمترين سهم هستند.  
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید