تنزل تولید جهانی غلات | اتاق خبر
کد خبر: 353772
تاریخ انتشار: 2 تیر 1395 - 20:48
پیش بینی مقدماتی فائو برای تولید جهانی غلات در سال 2016 تقریباً 2521 میلیون تن است که حـدود 0.2درصد یا 4 میلیون تن کمتر از سال گذشته است.

اتاق خبر: بر اساس جدیدترین گزارشی که فائو منتشر کرده است بررسی عرضه و تقاضای غلات، چشم انداز جدیدی از بازار جهانی این محصولات را فراهم می کند. ارزیـابی تفصیلی تولید و همچنین وضعیت عرضه و تقاضای غلات در کشور و منطقه که هر سه ماه یکبـار در گـزارش چشم انداز محصولات و وضعیت مواد غذایی منتشر می شود، مکمل خلاصه گزارش ماهانـه اسـت.

پیش بینی مقدماتی فائو برای تولید جهانی غلات در سال 2016 تقریباً 2521 میلیون تن است که حـدود 0.2درصد یا 4 میلیون تن کمتر از سال گذشته است.

دلیل عمده تنزل تولید جهانی غلات، بازنگری کاهشـی در تولیـدجهانی گندم به میزان حدود 10 میلیون تن پس از ماه اخیر است،بر اساس پیش بینی اخیر، تولید جهانی گنـدم درسال 2016 در مقایسه با سال گذشته تقریباً 20 میلیون تن کاهش خواهد یافت و این در حالی است که تولید جهـانی مصرف کل غلات در 2016 حدود 2547 میلیون تن پیش بینی می شود که تقریباً 1 درصد یا 26 میلیون تـن بیشتر از سال گذشته است و برای دومین سال متوالی، کمتر از رونـد 10 سـاله مصـرف خواهـد بـود.

رشـد ضـعیف مصرف غلات به طور عمده بازتابی از چشم انداز ضعیف تقاضای خوراک دام است. انتظار می رود مصرف جهانی گندم در 2016حدود 723 میلیون تن تقریباً ثابت باقی بماند و این در حالی است که مصرف غلات دانه درشـت و بـرنج در پیش بینی مقدماتی فائو برای ذخایر جهانی غلات در 2016 حدود 611 میلیون تن است کـه 9/3 درصـد(25 میلیون تن) کمتر از سال گذشته است.

بر همین اساس، نسبت ذخایر به مصرف جهـانی غـلات بـه حـدود 23 درصد تنزل خواهد یافت که کمتر از 25 درصد براوردی در 2015 است. انتظار می رود ذخـایر گنـدم حـدود 11میلیون تن کاهش یابد و تقریباً به 194 میلیون تن برسد. پیش بینی می شود ذخایر ذرت با 11 میلیون تـن کـاهش بـه 205 میلیون تن برسد.

پیش بینی می شود تجارت بین المللی غلات در2016 با وجود دسترسی بسیار زیاد صادراتی برای دومین سـال متوالی تنزل یابد و با کاهش 1.4 درصد یا 5 میلیون تن به 365 میلیون تن برسد.

منبع:ایلنا

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید